خانه / عمومی و آزاد / ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت نوﭘﺎ ، ﺑﺮ ﺑﺎزارهای نو پا

ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت نوﭘﺎ ، ﺑﺮ ﺑﺎزارهای نو پا

دانلود رایگان ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت نوﭘﺎ ، ﺑﺮ ﺑﺎزارهای نو پا ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت نوﭘﺎ ، ﺑﺮ ﺑﺎزارهای نو پا “را از yahoo-market دانلود نمایید.


نوع فایل PDF ——- هشت صفحه   ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزار ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﮔﺴﺘﺮش دادﻩ اﺳﺖ                 .   ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اهﺘﻤﺎم دارﻥﺪ ﺗﺎ از دو        ﻓﺮﺻﺖ           – ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ از ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻥﺪ ﺗﻮاﻥﺎیﯽ اﻓﺰایﺶ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻘﻮیﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ    ﺑﺮاﺣﺘﯽ   در دﺳﺘﺮس ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ-    ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑﻪ ایﻨ  ﮑﻪ    ، ایﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻓﻴﺰیﮑﯽ و اﻥﺴﺎﻥﯽ ﻣﻮرد ﻥﻴﺎز را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ  . …

این محصول “ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت نوﭘﺎ ، ﺑﺮ ﺑﺎزارهای نو پا  “توسط پورتال yahoo-market جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:yahoo-market.ir

مطلب پیشنهادی

۹۲۷ – بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي و با توجه به تعاليم و فرصت‌هاي موجود در حوزة هنرهاي مختلف

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 927 - بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي و با توجه به تعاليم و فرصت‌هاي موجود در حوزة هنرهاي مختلف ، این محصول" 927 - بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي و با توجه به تعاليم و فرصت‌هاي موجود در حوزة هنرهاي مختلف "را از yahoo-market دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *