خانه / عمران / تاثیر نوع آنیون بر قابلیت واگرایی و خصوصیات مهندسی رس مونت موریلونیت

تاثیر نوع آنیون بر قابلیت واگرایی و خصوصیات مهندسی رس مونت موریلونیت

دانلود رایگان تاثیر نوع آنیون بر قابلیت واگرایی و خصوصیات مهندسی رس مونت موریلونیت ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تاثیر نوع آنیون بر قابلیت واگرایی و خصوصیات مهندسی رس مونت موریلونیت “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

تاثیر نوع آنیون بر قابلیت واگرایی و خصوصیات مهندسی رس مونت موریلونیت

تاثیر-نوع-آنیون-بر-قابلیت-واگرایی-و-خصوصیات-مهندسی-رس-مونت-موریلونیت تاثير نوع آنيون بر قابليت واگرايي و خصوصيات مهندسي رس مونت موريلونيت  Fulltext  نويسند‌گان: [ اميررضا گودرزي ] – استاديار گروه عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدا[ وحيدرضا اوحدي ] – استاد گروه عمران دانشگاه بوعلي سينا همدان خلاصه مقاله: پديده واگرايي خاك، ميتواند سبب گسيختگي و خسارت جبرانناپذيري به پروژههاي عمراني و طرحهاي زيستمحيطي شود. از طرفي عليرغم مطالعات گسترده قبلي در خصوص عوامل موثر بر رفتار واگرايي، به نقش آنيونها كمتر توجه شده است. بر اين اساس در پژوهش حاضر با استفاده از رس مونتموريلونيت و الكتروليتهاي حاوي كاتيون سديم با منشاء آنيوني متفاوت، تاثير نوع آنيون بر پتانسيل واگرايي و خصوصيات مهندسي خاك در شرايط آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج بيانگر آنست كه مجاورت خاك با غلظتهاي كم كاتيون سديم، سبب افزايش قابليت واگرايي و رشد حفرات ميكروسكوپي شده و با بيشتر شدن غلظت الكتروليت، ميزان واگرايي كاهش مييابد. مشاهده شد در غلظتهاي با حداكثر پراكندگي ذرات و با تغيير نوع آنيون، قابليت واگرايي بيش از ۳۰ درصد و ظرفيت نگهداشت آب توسط ذرات رسي حدود ۲۰ درصد تغيير ميكند. در واقع تعويضآنيونها، با تغييرpH تشديد پتانسيل بار صفحات رسي، ميتواند سبب شكلگيري هندسه جديدي از آرايش ذرات و تغيير خصوصيات خاك شود. تصاوير ميكروسكوپ الكترونيSEM) تغيير ريزساختار خاك بعد از اندركنش با الكتروليتهاي مختلفرا تائيد كرده و نشان ميدهد نحوه قرار گرفتن سطوح رسي در كنار يكديگر، تابعي از غلظت الكتروليت و نوع آنيون مجاور خاك است. با توجه به نتايج بدست آمده، مدنظر قرار دادن تاثير كليه مشخصات مايع منفذي ازجمله نوع آنيونها بر مكانيزم واگرايي خاك، يكي از نكات حائز اهميت در پايايي سازههاي خاكي- آبي محسوب ميشود كلمات كليدي: خاك واگرا، مونت موريلونيت، نوع آنيون، تغيير قابليت واگرايي

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تاثیر نوع آنیون بر قابلیت واگرایی و خصوصیات مهندسی رس مونت موریلونیت  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

اجرای قالب‌های لغزنده درعمران

دانلود رایگان اجرای قالب‌های لغزنده درعمران ، این محصول ارزشمند " اجرای قالب‌های لغزنده درعمران "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *