خانه / علوم پایه / تاریخچه استخراج نفت پی دی اف

تاریخچه استخراج نفت پی دی اف

دانلود رایگان تاریخچه استخراج نفت پی دی اف ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” تاریخچه استخراج نفت پی دی اف “را از yahoo-market دانلود نمایید.


۲۶ صفحه پی دی اف   ر ﻪ ا ج ﺖ ا ﻣﻲ ۴۰۰۰ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﺎل ﭘﻴﺶ    رﺳﺪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ و ﻗﻴﺮاﻧﺪود ﻛﺮدن ﻛﺸﺘﻲ   ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﻬﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺎدر ﺷﺎه در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ، ﻫﺎ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪ ﻗﻴﺮ را آﺗﺶ زد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد  در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﻣﻘﺪس از ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﻚ دروﻳﺶ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻛﻮ ﭼﺎه ﻧﻔﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﻓﺮوش آن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﺮده   » دارﺳﻲ » ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻳﺮان وﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎيوﻳﻠﻴﺎم ﻧﺎﻛﺲ دارﺳﻲ     1909 در ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻳﺮان در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ داده ﺷﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﺎه ۲۶   ﻣﺎه ﻣﻪ ۱۹۰۸ در ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ۴۰۰  ﻣﺘﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن دو ﭼﺎه      در دارﺳﻲ ﺑﺮاي اﻛﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮرج رﻳﻨﻮﻟﺪز را ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد و   ﺳﺎل ﺷﺪ ۱۹۰۵ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻣﻪ ﺷﺮﻳﻚ   رﻳﻨﻮﻟﺪز ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﺮج ﺳﺮ …

این محصول “تاریخچه استخراج نفت پی دی اف  “توسط پورتال yahoo-market جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:yahoo-market.ir

مطلب پیشنهادی

ایستادگی در برابر دفاع سیسیلی کامل

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، ایستادگی در برابر دفاع سیسیلی کامل ، این محصول" ایستادگی در برابر دفاع سیسیلی کامل "را از yahoo-market دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *