خانه / مدیریت / تحقیق بررسی نقش تفکر استراتژیک بر گسترش ارتباطات شرکت ها

تحقیق بررسی نقش تفکر استراتژیک بر گسترش ارتباطات شرکت ها

دانلود رایگان تحقیق بررسی نقش تفکر استراتژیک بر گسترش ارتباطات شرکت ها ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق بررسی نقش تفکر استراتژیک بر گسترش ارتباطات شرکت ها “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

تحقیق بررسی نقش تفکر استراتژیک بر گسترش ارتباطات شرکت ها

تحقیق-بررسی-نقش-تفکر-استراتژیک-بر-گسترش-ارتباطات-شرکت-ها

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت تحول با موضوع بررسی نقش تفکر استراتژیک بر گسترش ارتباطات شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های تعاونی روستایی استان چهارمحال و بختیاری)، در قالب فایل word و در حجم ۱۳۴ صفحه، به انضمام پرسشنامه های پژوهش.

چکیده:
موضوع ارتباطات در سازمان از چنان اهميتي برخوردار است که ميتوان گفت اولين و مهمترين وظيفه هر مدير توسعه که سيستم ارتباطات در سازمان مي باشد. بنابراين ارتباطات يک مهارت بسيار مهم و مبناي لازم براي مديريت کارآمد است كه از طريق آن مديران بين اشخاص و سازمان های مختلف روابطي را که براي انجام وظايف روزانه كاركنان به نحو مطلوب ضرورت دارد، برقرار ساخته و حفظ مي کنند. این پژوهش که توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد به منظور بررسی بررسی نقش تفکر استراتژیک بر گسترش ارتباطات شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های تعاونی روستایی استان چهارمحال و بختیاری) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی روستایی می باشند که تعداد آنها ۲۰۵ نفر می باشد و از سرشماری استفاده شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و گسترش ارتباطات بود که مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن بالاتر از ۰٫۷ برآورد گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تفکر استراتژیک بر گسترش ارتباطات در بین شرکت های تعاون روستایی تأثیرگذار می باشد. همچنین مؤلفه های تفکر استراتژیک (تفکر سیستمی، عزم استراتژیک، فرصت طلبی هوشمندانه، تفکر در زمان و پیشروی با فرضیه) بر گسترش ارتباطات در بین شرکت های تعاون روستایی تأثیرگذار می باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ ضرورت و اهميّت تحقیق
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۵ فرضیه های تحقیق
۱-۶روش تحقیق
۱-۷ قلمرو تحقيق(زماني، مكاني، موضوعي)
۱-۸ تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها
۱-۹طیف مورد استفاده در تحقیق
۱-۱۰ مدل مفهومي تحقيق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲-بخش اول: تفکر استراتژیک
۲-۲-۱-تعاریف تفکر استراتژیک
۲-۲-۲-مفهوم تفکر استراتژیک
۲-۲-۳-منابع تفکر اشتراتژیک
۲-۲-۴-عناصر تفکر استراتژیک
۲-۲-۵-کارکردهای تفکر استراتژیک
۲-۲-۶-تعریف مدیریت استراتژیک
۲-۲-۷-تعریف برنامه ریزی استراتژیک
۲-۲-۸-رابطه تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
۲-۲-۹سه فرمان برای تفکر استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی
۲-۲-۱۰-چالشها و موانع تفکر استراتژیک.
۲-۲-۱۱-گامهای تفکر استراتژیک چیست؟
۲-۲-۱۲-چرا تفکر استراتژیک مهم است؟
۲-۲-۱۳-متفکر استراتژیک.
۲-۲-۱۴-مسیرهای چهارگانه به سوی برتری استراتژیک.
۲-۲-۱۵-عوامل موثر بر تفکر استراتژیک
۲-۲-۱۶-ایا شما به تفکر استراتژیک نیاز دارید؟
۲-۲-۱۷-متفکران استراتژیک چه فرقی با دیگران دارند؟
۲-۲-۱۸-ایزارهای تفکر استراتژیک
۲-۳-بخش دوم: گسترش ارتباطات
۲-۳-۱-تئوری هزینه های اقتصادی
۲-۳-۲-تئوری وابستگی منابع
۲-۳-۳-تئوری اتحاد استراتژیک
۲-۳-۴-تئوری ذینفعان
۲-۳-۵-تئوری یادگیری
۲-۳-۶-تئوری نهادینه شدن
۲-۴-بخش سوم: پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

فصل پنجم: نتیجه گیری

فهرست منابع
پرسشنامه ها

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق بررسی نقش تفکر استراتژیک بر گسترش ارتباطات شرکت ها  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد بازار و سرمایه اجتماعی

دانلود رایگان پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد بازار و سرمایه اجتماعی ، این محصول ارزشمند " پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد بازار و سرمایه اجتماعی "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *