خانه / علوم اجتماعی / تحقیق و پیشینه تحقیق مشارکت و مشارکت در توسعه روستایی

تحقیق و پیشینه تحقیق مشارکت و مشارکت در توسعه روستایی

دانلود رایگان تحقیق و پیشینه تحقیق مشارکت و مشارکت در توسعه روستایی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق و پیشینه تحقیق مشارکت و مشارکت در توسعه روستایی “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

تحقیق و پیشینه تحقیق مشارکت و مشارکت در توسعه روستایی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-مشارکت-و-مشارکت-در-توسعه-روستایی-۱٫تعاریف  ومفاهیممشارکت………………………………………………………………………………………………………………۲۴ ۲-۲ . انواع مشارکت  بر حسب موضوع و قلمرو اجرایی………………………………………………………………………۲۶۲-۲ – ۱ . مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….۲۶ ۲-۲ – ۲ . مشارکت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….۲۶۲-۲ – ۳ . مشارکت سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۲ – ۴ . مشارکت فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..۲۷              الگوهایمشارکت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷ ۲-۳ – ۱ . الگوهای مشارکت بر حسبنوع………………………………………………………………………………………….۲۸۲-۳ – ۲ . الگوهای مشارکت بر حسب سطوحجغرافیایی……………………………………………………………………..۲۸ ۲-۳ – ۳ . الگوهای مشارکت بر حسب کیفیت و همکاری…………………………………………………………………….۲۹۲-۳ – ۳ – ۱ – . مشارکتطبیعی……………………………………………………………………………………………………….۲۹  2- 3 – 3 – 2 . مشارکتارادی………………………………………………………………………………………………………….۲۹                                2- 3 – 3 – 3 . مشارکت خود به خودی………………………………………………………………………………………………………….۲۹                           2- 3 – 3 – 4 . مشارکت برانگیخته…………………………………………………………………………………………………………………….۲۹                                       2-4 . مشارکت و نقش آن در توسعهروستایی…………………………………………………………………………………………….۳۰                                      2 – 5 . مشارکت  مسولیتپذیری…………………………………………………………………………………………………………….۳۱                                     2- 6 . ضرورت مشارکت در توسعهروستایی……………………………………………………………………………………………..۳۱                                        2 – 7 . قدرت و مشارکت………………………………………………………………………………………………………………………۳۲                                     2 – 8 . مشارکت و پایداری اقتصادروستایی…………………………………………………………………………………………….۳۴  2-9.مشارکت و کشاورزیپایدار………………………………………………………………………………………………………….۳۵                                        2-10. مشارکت اطلاعاتمحور…………………………………………………………………………………………………………..۳۶                                            2- 11 . فرایند مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷                                       2- 12 . پیش شرطهای ضروری برایمشارکت مردم…………………………………………………………………………………..۳۷                                     2- 12 – 1 . وجود یک نظام مردمی………………………………………………………………………………………………………….۳۸                                      2- 12 – 2 . ایجاد روحیهدموکراسی و تصمیم گیریجمعی……………………………………………………………………….۳۸                                                2- 12 – 3 . تمرکززدایی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۸                                  2 – 12 – 4 . واگذاری اختیار و قدرتتصمیم گیری بهمردم……………………………………………………………………….۳۹                                     2- 12 – 5 . وجود رهبران قدرتمندمحلی…………………………………………………………………………………………………۳۹                                     2- 12 – 6 . وجود سنتهای فرهنگی واجتماعی…………………………………………………………………………………………۴۰                                                 2- 12 – 7 . پذیرشتنوع افکار در بینروستاییان………………………………………………………………………………………۴۰                                        2- 12 – 8 . پذیرش سیستم هاینظارتی از طرف مردمروستایی…………………………………………………………………۴۱                                       2- 12 – 9 . قراردادن اطلاعات وآگهی های لازم در دسترسروستاییان………………………………………………………۴۱                                    2- 13 . مشارکت و اعتماداجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..۴۱                                                2- 14 . ابزارمشارکت………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲                                              2- 15 . نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعهروستایی…………………………………………………..۴۴                                         2 – 16 . آثار مشارکت در مراحلمختلف برنامه ریز توسعه روستایی ………………………………………………………..45                                                2- 17 . موانعمشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶            2-18 . نظریه های توسعه روستاییمشارکتی………………………………………………………………………………………..۴۹منابع

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق و پیشینه تحقیق مشارکت و مشارکت در توسعه روستایی  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

بررسی رابطه بین طلاق و بزهکاری فرزندان ۱۴ تا ۱۸ ساله شهر اهواز

دانلود رایگان بررسی رابطه بین طلاق و بزهکاری فرزندان 14 تا 18 ساله شهر اهواز ، این محصول ارزشمند " بررسی رابطه بین طلاق و بزهکاری فرزندان 14 تا 18 ساله شهر اهواز "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *