خانه / حسابداری / جزوه آمار احتمال رشته حسابداری

جزوه آمار احتمال رشته حسابداری

دانلود رایگان جزوه آمار احتمال رشته حسابداری ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه آمار احتمال رشته حسابداری “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

جزوه آمار احتمال رشته حسابداری

جزوه-آمار-احتمال-رشته-حسابداریجزوه آمار احتمال رشته حسابداری جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فهرست مطالب فصل اول : آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………. ۹مفاهیم اولیه …………………………………………………………………………………………………………………….۹دسته بندي داده ها و جدول توزیع فراوانی……………………………………………………………………………………….۱۴انواع فراوانی……………………………………………………………………………………………………………………۱۹نمودارهاي فراوانی و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………. ۲۵مشخص کننده هاي مرکزي……………………………………………………………………………………………………..۳۲میانگین ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳۱ـ میانگین حسابی …………………………………………………………………………………………………………….۳۳نکات مهم در ارتباط با میانگین حسابی……………………………………………………………………………………….. ۳۶۲ـ میانگین وزنی (موزون)……………………………………………………………………………………………………..۳۸۳ـ میانگین هندسی ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰۴ـ میانگین توافقی (هارمونیک) ……………………………………………………………………………………………….۴۲۵ـ میانگین درجه ۴۵ ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶ـ میانگین درجه ۴۶ .ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………….۴۵۲تست هاي توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون………………………………………………………………………..۴۵۴پاسخ تشریحی تستهاي توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون …………………………………………………………۴۷۷ فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود: الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموري از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزانمحصولات کشاورزي و صنعتی و … . ب) به معنی روشهایی براي جمعآوري، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددي درباره موضوعی. این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیمپرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: ۱ـ مفاهیم اولیه ۲ــ مشـخصکننـده هـاي مرکـزي ۳ــمشخص کنندههاي پراکندگی ۴ـ مشخص کننده هاي نسبی پراکندگی میپردازیم. مفاهیم اولیه علم آمار: به مجموعهاي از روشها و مراحل مختلف که براي جمعآوري اطلاعات اولیه، دسـتهبنـدي دادههـا و تجزیـه وتحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم میشود: 1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهاي آماري است که شامل جمعآوري اطلاعات، دستهبندي آنهـا و در انتهـا نمـایشاین داده ها میباشد. 2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهاي آماري است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه وتحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم میدهند. جمعیت (جامعه آماري): مجموعه تمام عناصري که حداقل داراي یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمـان مشـخصیا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماري میگوییم. مثال: جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداري در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانیکه از این لحظه به بعد در بیمارستانهاي ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و … همگی معرف یکجامعه آماري میباشند. جامعه آماري به دو دسته تقسیم میشود: 1ـ جامعه متناهی: جامعهاي که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده میشود.  2ـ جامعه نامتناهی: جامعهاي که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده میشود و خـود بـه دو دسـته: جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم میشود. تذکر: اگر جامعهاي متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان میدهیم. مثال: مجموعه دانشجویان رشتههاي حسابداري و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نوزادانی کـه ازاین لحظه به بعد در بیمارستانهاي ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمـامی نقـاطدرون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد. نمونه: بخشی از جامعه آماري را نمونه میگوییم یا بـه بیـان دیگـر هـر زیرمجموعـهاي از جامعـه آمـاري را یـک نمونـهمیگوییم. نمونه به دو دسته تقسیم میشود: 1ـ نمونه ساده: نمونهاي است که شخص آمارگر در انتخاب آن میل و سلقیه خود را اعمال کرده است. 2ـ نمونه تصادفی: نمونهاي است که میل و سلیقه شخص آمارگر در انتخاب آن دخالت ندارد. تست هاي توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون الف) نمونه گیري X -1 به عنوان برآورد کنندهاي از m: 1) یک متغیر تصادفی است، اگر که m نیز یک متغیر تصادفی باشد. 2) یک متغیر تصادفی است، در حالی که m یک کمیت ثابت است. 3) یک کمیت ثابت است، در حالی که m یک متغیر تصادفی است. 4) یک کمیت ثابت است، اگر که m نیز یک کمیت ثابت باشد.۲- یک نمونه تصادفی ساده چگونه نمونهاي است؟ 1) همه عناصر جامعه شانس مساوي در انتخاب شدن داشته باشند و همه نمونههاي ممکن هم شانس باشند. 2) همه عناصر جامعه شانس مساوي داشته باشند که در نمونه انتخاب شوند. 3) همه نمونهها ممکن هم شانس باشند. 4) نماینده خوبی از کل جامعه آماري باشند. 3- کدام یک از تعریفهاي زیر بیان مفهوم تابع نمونهاي (Statistic) میباشد؟ Xn را تابع نمونهاي مینامند. 1) مجموعهاي از n کمیت تصادفی مستقل از هم X2 1 ,X,…,Xn را تابع نمونهاي مینامند. ,…,X2 1 ,X تصادفی کمیت n از مجموعهاي (۲۳) تابعی از متغیرهاي نمونه را تابع نمونهاي مینامند. 4) تابعی از پارامترهاي قانون توزیع را تابع نمونهاي مینامند. 4- در یک نمونه تصادفی بدون جایگذاري به حجم ۵۰ خانوار از یک جامعهي روستایی که شامل ۲۵۰ خـانوارمیباشد، فقط ۸ خانوار داراي دوچرخه هستند، تعداد کل خانوارهایی که داراي دوچرخـه هسـتند، عبـارتاست از:  40 (4         10 (3        30 (2        50 (15- بین گزارههاي زیر کدام گزاره نادرست است؟ 1) در نمونه گیري از جامعه ي دلخواه با میانگینm و انحراف معیارs توزیع x به n بستگی ندارد. 2) در نمونه گیري از جامعه ي دلخواه با میانگینm و انحراف معیارs وقتی n بزرگ است توزیع x نرمال است. 3) در نمونه گیري از جامعه ي نرمال با میانگینm و انحراف معیارs توزیع x نرمال است. 4) در نمونه گیري از جامعه ي نرمال با میانگینm و انحراف معیارs توزیع x به حجم n بستگی ندارد. 6- در یک شهر، مخارج ماهیانه خانوارها داراي میانگین ۷۰ هزار تومان با انحراف معیار ۱۵ هزار تومان است. در یک نمونه تصادفی ۱۰۰ تایی از این خانوارها، احتمال این که میانگین مخارج به دسـت آمـده کمتـر از ۶۷ P(o o < Z < 2) =0/ 4772,P( < Z < = 1) / 0 3413 است؟ چقدر ،باشد تومان هزار 0/47 (4       0/34 (3       0/03 (2        0/02 (1 7- اگر بخواهیم انحراف معیار میانگین نمونهاي sx ( ) بر اساس حجم نمونه n = 64 تایی از جامعهاي که دارايانحراف معیار ۶ است به نصف کاهش یابد، حجم نمونه باید چند تا شود؟  320 (4        256 (3        182 (2        128 (1

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه آمار احتمال رشته حسابداری  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

تغییر ساختار مالی و درآمد بانکی : مقایسه میان آمریکا و کانادا

دانلود رایگان تغییر ساختار مالی و درآمد بانکی : مقایسه میان آمریکا و کانادا ، این محصول ارزشمند " تغییر ساختار مالی و درآمد بانکی : مقایسه میان آمریکا و کانادا "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *