خانه / معماری / جزوه ایستایی معماری

جزوه ایستایی معماری

دانلود رایگان جزوه ایستایی معماری ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه ایستایی معماری “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

جزوه ایستایی معماری

جزوه-ایستایی-معماریجزوه ایستایی معماری فهرست مطالباستاتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. ………۷یادآوري ……………………………………………………………………………………………………………….. ……….۷استاتیک ذرات در صفحه ………………………………………………………………………………………………………..۸اجسام صلب و مجموعه نیروها…………………………………………………………………………………… ……………۱۰محاسبۀ زاویۀ بین دو بردار در یک امتداد : …………………………………………………………………………………… .۱۱قضیۀ وارینیون : ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲تعادل اجسام صلب…………………………………………………………………………………………………………….۱۴انواع تکیه گاه در صفحه : ……………………………………………………………………………………………………..۱۷اجسام صلب مقید یا نا مقید …………………………………* روش هاي پایدار کردن کابل هاي معلق: …………………………………………………………………………………… ۷۴لکاب هاي ترکه اي: …………………………………………………………………………………………………………… ۷۵سازه هاي چادري ( غشایی): …………………………………………………………………………………… …………….. ۷۵* سازه هاي متکی بر هوا (۷۵ ………………………………………………………………………………..(air supported* سازههاي پر شده با هوا (۷۶ ………………………………………………………………………………….. (air inflatedمشخصه سازه هاي تنسگریتی: …………………………………………………………………………………… ………….. ۷۷استاتیک یادآوري مفاهیم هم پایۀ علم مکانیک : زمان، فضا، جرم، نیرو قوانین پایۀ مکانیک : قانون متواضی الاضلاع : براي مشخص کردن نیرو نقطه اثر هم لازم است. اصل قابلیت انتقال نیرو : اگر نیرویی که به جسمی وارد می شود در راستاي خودش جابجا شود اثرات خـارجی آن تغییـرنمی کند. قانون اول نیوتن (اینرسی) : اگر برآیند نیروهاي وارد بر جسمی صفر باشد تمایل به حفظ وضعیت خ Type equation.here . ود دارد قانون دوم نیوتن : F = m.a قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) : اگر جسمی به جسمی دیگر نیرویی وارد کند جسم دوم هم نیرویـی در همـینراستا و به همان اندازه اما در جهت مخالف به جسم اول وارد می کند. استاتیک ذرات در صفحه نمایش نیروها : بیان مقدار و زاویۀ نیرو از امتداد افق و در جهت مثبت مثلثاتی .  نیروهاي مساوي : نیروهایی موازي اند و مقدار جهتشان یکی است. نیروهاي قرینه : نیرو هایی موازي که مقدارشان برابر و جهتشان مخالف است. محاسبۀ برآیند نیروها : شرط آنکه یک جسم صلب در صفحه مقید و معین باشد این است که: الف) تعداد معادلات و مجهولات برابر باشند (فقط سه عکس العمل تکیه گاهی وجود داشته باشد) (۳و۳) ب) هر سه عکس العمل با هم موازي یا متقارب نباشند. *در اجسام صلب نامقید ناقص اگر در شرایط خاص به حالت تعادل برسد عکس العمل هاي تکیـه گـاهی قابـل نحاسـبهاست ولی در اجسام صلب نا مقید نا مناسب اگر در شرایط خاص هم به حالت تعادل برسند همۀ عکس العمل هاي تکیـهگاهی قابل محاسبه نیست. *اگر تعداد عکس العمل هاي تکیه گاهی (تعداد مجهولات) کمتر از (تعداد معادلات) باشدنامقید ناقص است و اگر تعـدادعکس العمل هاي تکیه گاهی برابر ۳ باشددو حالت دارد: هر سه با هم موازي و متقارب نیستند ← جسم مقید و معین است.هر سه با هم موازي و متقارب هستند ← جسم مقید نا مناسب است.و اگر تعداد عکس العمل هاي تکیه گاهی بزرگتر از ۳ باشد نیز دو حالت دارد:  

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه ایستایی معماری  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

پروژه و تحقیق-موسیقی و معماری- در ۶۵ صفحه-docx

دانلود رایگان پروژه و تحقیق-موسیقی و معماری- در 65 صفحه-docx ، این محصول ارزشمند " پروژه و تحقیق-موسیقی و معماری- در 65 صفحه-docx "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *