خانه / عمران / دانلود مجموعه مقالات چهارمين همايش نگرشي بر آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر و نقل و ترافيك ايران

دانلود مجموعه مقالات چهارمين همايش نگرشي بر آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر و نقل و ترافيك ايران

دانلود رایگان دانلود مجموعه مقالات چهارمين همايش نگرشي بر آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر و نقل و ترافيك ايران ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود مجموعه مقالات چهارمين همايش نگرشي بر آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر و نقل و ترافيك ايران “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

دانلود مجموعه مقالات چهارمين همايش نگرشي بر آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر و نقل و ترافيك ايران

دانلود-مجموعه-مقالات-چهارمين-همايش-نگرشي-بر-آيين-نامه-طراحي-ساختمانها-در-برابر-و-نقل-و-ترافيك-ايرانلیست مقالات 1. ( فرمت پيشنهادي فصل سوم آئين نامه (استاندارد ۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: ادوارد حق ورديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۸ | ۱۳۹۸ بار مشاهده چكيده ]  2. اثر الگوهاي بارگذاري جانبي بر طرح لرزه اي قابهاي ساختماني  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محسن شهروزي – اميرعباس راحميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۱ | ۶۹۳ بار مشاهده چكيده ]  3. اثرنامنظمي درارتفاع(اختلاف سختي)برسطح عملكرد قاب هاي خمشي بتن مسلح داراي ميانقاب بنايي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: ناصر شابختي – سيدهادي سجادي – سيدعباس حسينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۸۶۸ بار مشاهده چكيده ]  4. ارائه روش طراحي لرزه اي بهينه قابهاي خمشي منظم، براساس توزيع يكنواخت خسارت  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محمد شفيعي – عبدالله حسينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۱ | ۶۹۸ بار مشاهده چكيده ]  5. ارائه يك دستورالعمل پيشنهادي براي طراحي ساختمان هاي با جداگر لرزه اي برمبناي آيين نامه ۲۸۰۰ و ابلاغيه هاي ۲۰۰۹ و ۲۴۴۳ آيين نامه ژاپن براي طراحي لرزه اي ساختمان ها  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: مرتضي بسطامي – سيدحسن حسينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۱ | ۱۸۰۹ بار مشاهده چكيده ]  6. ارايه روشي براي به مقياس در آوردن شتاب نگاشت ها براي تحليل به روش ديناميكي غير خطي و مقايسه آن با روش آيين نامه ۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: فرهاد بهنام فر – عليرضا خداپرست – عليرضا بهمن زادزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۱۶۰۱ بار مشاهده چكيده ]  7. ارزيابي آسيب پذيري سازه هاي با مصالح آجري در برابر زلزله  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محسن تهراني زاده – حسن آقابراتي – محمدحسين رشيدي مهراباديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۸ | ۲۰۵۷ بار مشاهده چكيده ]  8. ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانهاي با مهاربندي برون محور فولادي براساس دستورالعمل بهسازي ساختمانهاي موجود  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محمود بيگلري – مرتضي زاهديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۵۴۴ بار مشاهده چكيده ]  9. ارزيابي رفتار لرزهاي ساختمانهاي فولادي موجود با سيستم سازهاي دوگانه طراحي شده بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ به روش تحليل استاتيكي غيرخطي و سطح عملكرد  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: حميد قنبري – رضا رهگذرزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۸۶۹ بار مشاهده چكيده ]  10. ارزيابي رفتار لرزهاي غيرخطي و مولفههاي ضريب رفتارساختمانهاي بتن مسلح ساخته شده با كاربرد قالبهاي تونلي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سيدرسول ميرقادري – عبدالرضا سروقدمقدم – حسين يوسف پورزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۹۴۶ بار مشاهده چكيده ]  11. ارزيابي سريع بيشينه شتاب وارد بر طبقات سازه در زلزله طرح  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: رضا كرمي محمدي – وحيد جراحزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۶ | ۸۲۴ بار مشاهده چكيده ]  12. ارزيابي عملكرد قابهاي خمشي فولادي طراحي شده طبق استاندارد ۲۸۰۰ با نامنظمي در ارتفاع ناشي از جرم طبق دستورالعمل بهسازي لرزه اي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محسنعلي شايانفر – عليرضا رضائيان – حميدرضا معارف وندزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۷۸۰ بار مشاهده چكيده ]  13. ارزيابي لرزه ايي قاب هاي خمشي ويژه فولادي طراحي شده با ويرايش سوم استاندارد ۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: بهرخ حسيني هاشمي – علي پروريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۱۱۷۸ بار مشاهده چكيده ]  14. ارزيابي و تطبيق پارامترها و ضرايب آئين نامه ۸۴-۲۸۰۰ با دستورالعمل بهسازي سازه هاي موجود  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: ايمان صحرائيان – مرتضي زاهديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۶ | ۵۴۳ بار مشاهده چكيده ]  15. افزايش بار طراحي در ستونهاي خاص (بند ۲-۱۰ آيين نامه ي ۲۸۰۰)  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: محمدرضا تابش پورزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۵۸۹ بار مشاهده چكيده ]  16. افزايش ضريب رفتار قاب ساده مهاربندي شده با استفاده از مهاربندهاي مورب جهت استفاده در ساختمانهاي بلند تر از ۱۵ طبقه.  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: حميد مظاهريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۸ | ۶۸۰ بار مشاهده چكيده ]  17. افزايش مقاومت و ظرفيت باربري در ساختگا ه هاي آيين نامه ۲۸۰۰ با استفاده ازژئوتكستايل ها  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: مسعود اولي پور – علي سليقه زاده – سيدحسن حسينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۸ | ۷۰۳ بار مشاهده چكيده ]  18. امكان سنجي به كارگيري مفهوم طبقه بندي طراحي لرزه ايي در ويرايش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ ايران  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محمد ابراهيمي كوپايي – عبدالرضا سروقد مقدمزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۴۹۸ بار مشاهده چكيده ]  19. بررسي آزمايشگاهي رفتار تيرهاي كوپله فولادي در ضريب رفتار سيستمهاي مختلط ديوارهاي برشي كوپله  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: عليرضا فارسي – مجتبي واشقاني فراهانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۱ | ۷۰۸ بار مشاهده چكيده ]  20. بررسي ابهامات استاندارد ۲۸۰۰ در مورد تحليل سازه هاي تركيبي در ارتفاع با دوسيستم مختلف مقاوم باربر جانبي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: علي خيرالدين – مرتضي دهقان – ماهان قاسمي نقيب دهي – نيلوفر مشهدي عليزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۶۶۱ بار مشاهده چكيده ]  21. بررسي اثرات نامنظمي عمودي جرم در رفتار لرزه اي قاب خمشي فولادي ويژه  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: مهرداد فراهاني – علي پروريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۷۶۲ بار مشاهده چكيده ]  22. بررسي ارزيابي مقاومت روانگرايي خاكها در طراحي لرزه اي سازه ها  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: يوسف پريش – اسماعيل مراديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۴۸۲ بار مشاهده چكيده ]  23. بررسي تاثير روش طراحي و آناليز لرزهاي طبق استاندارد ۲۸۰۰ ايران در كاهش وزن ساختمانهاي فولادي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: رضا رهگذر – صادق تكاورزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۴۸۹ بار مشاهده چكيده ]  24. بررسي تأثيرمودهاي بالاترو الگوهاي بار جانبي در تحليل استاتيكي غيرخطي در قابهاي ساده كوتاه مرتبه واگرا  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محسنعلي شايانفر – سيدمهدي صفاييزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۱ | ۴۶۲ بار مشاهده چكيده ]  25. بررسي تطبيقي آييننامه هاي مختلف دنيا در مورد اثر ديوار پركننده ي آجري  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: محمدرضا تابش پورزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۴۹۲ بار مشاهده چكيده ]  26. بررسي حدود و روش هاي مداخله طرح معماري و ساير مقررات ملي ساختمان در آئين نامه ۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: محمدرضا تقوي بجنورديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۵ | ۴۹۷ بار مشاهده چكيده ]  27. بررسي رفتار اشكال مختلف ديوارهاي برشي در ساختمانهاي نامنظم بتن آرمه  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: عليرضا مرتضايي – سيدمحمد خاتميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۸۰۲ بار مشاهده چكيده ]  28. بررسي رفتار قاب هاي فولادي و بتني با ديوارهاي ميانقابي و نگرشي بر مقررات مربوطه در استاندارد ۲۸۰۰ ايران  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: طارق مهدي – مريم خرمي آذرزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۵۷۶ بار مشاهده چكيده ]  29. بررسي روابط آيين نامه اي طراحي لرزه اي اجزاي غير سازه اي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: حسين اخلاقي – محمدرضا ملك محمدزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۷۳۷ بار مشاهده چكيده ]  30. بررسي روش هاي مختلف در نظر گرفتن اثرات P −δ و P − Δ در تحليل سازه اي و مقايسه آن ها با روش ارائه شده در استاندارد ۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: ندا فرهودي ملايوسفزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۵۵۳ بار مشاهده چكيده ]  31. بررسي سطح عملكرد قابهاي با بادبند برون محور در تركيب با قاب خمشي ويژه با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: ناصر شابختي – سيدعباس حسيني – سيدهادي سجاديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۷۷۲ بار مشاهده چكيده ]  32. بررسي شكل پذيري و ضريب رفتار سيستم مهاربند خرپايي متناوب  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: حامد صفاري – وحيد وحدتي زادهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۲ | ۹۲۷ بار مشاهده چكيده ]  33. بررسي ضريب بزرگنمائي تغييرمكان در استاندارد ۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: موسي محمودي صاحبيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۵۶۲ بار مشاهده چكيده ]  34. بررسي ضريب مقاومت افزون درطراحي اي پاي ستونهاي مهاربندي شده  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سيدمهدي زهرايي – محمد فخارشاكريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۴۸۲ بار مشاهده چكيده ]  35. بررسي ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ در مورد ديافراگم انعطاف پذير طاق ضربي با استناد به مدل هاي آزمايشگاهي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: عليرضا ميرجليلي – حمزه شكيب – علي مزروعيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۱۹۰۵ بار مشاهده چكيده ]  36. بررسي ضوابط مربوط به تغيير مكان جانبي نسبي طبقات براساس استاندارد ۲۸۰۰ با منظور نمودن اثرات P-Delta  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: علي خيرالدين – نيلوفر مشهدي عليزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۱۲۶۷ بار مشاهده چكيده ]  37. بررسي طيف طرح آيين نامه زلزله ايران،استاندارد ۲۸۰۰ ، از ديدگاه شرايط ساختگاه  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: علي شفيعي – داريوش خسروجرديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۳ | ۲۳۹۵ بار مشاهده چكيده ]  38. بررسي عملكرد استاندارد ۲۸۰۰ ايران در شهر هاي نزديك گسل (مطالعه موردي شهر بم)  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سعيد هاشمي طباطبايي – اشكان محمدي – نريمان سعيدزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۶۵۷ بار مشاهده چكيده ]  39. بررسي عملكرد ساختمانهاي فولادي متوسط و ويژه با استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي و مقايسه آن با استاندارد۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: جواد واثقي اميري – ايمان محمدپور نيك بين – سيدقاسم جلالي – ميثم قاسمي نقيب دهيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۶۹۶ بار مشاهده چكيده ]  40. بررسي لنگي برشي در ساختمانهاي بتن مسلح نيمه بلند با ديوار برشي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سيدمهدي زهرايي – سيدمحمد خاتميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۳ | ۷۷۱ بار مشاهده چكيده ]  41. بررسي محدوديت اعمال شده در تغييرمكان جانبي نسبي براي سيستمهاي سازه اي ديوار باربر بتني مسلح  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: بهروز حسني – ابوذر جعفريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۵۵۶ بار مشاهده چكيده ]  42. بررسي مسأله چگونگي گسترش امواج زلزله در انواع لايه هاي زمين وحل مسائل حركتي جسم صلب مدور (سيلندر ) در محيط چسبنده  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: شاكر آ محمدوف – ت – جي – حسنوف – محمدرضا سليماني نژادزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۱۴۹۹ بار مشاهده چكيده ]  43. بررسي مفهوم ضريب نامعيني بعنوان جزئي از ضريب رفتار و نحوه استفاده از آن درآيين نامه هاي معتبر لرزه اي دنيا  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سعيد صبوري قمي – سيداكبر خليفه لو – سيدحسام مدنيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۸۱۳ بار مشاهده چكيده ]  44. بررسي ميزان صحت معيار كمي انعطاف پذيري ديافراگم كف در آي ين نامه ۲۸۰۰ ازطريق فرمول خطايابي و پيشنهاد اصلاح اين معيار  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: مرتضي معيني – بهزاد رافضيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۶۷۱ بار مشاهده چكيده ]  45. بررسي نياز ديوارهاي نسبي سازه اي در ساختمان هاي بنايي غيرمسلح  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: امين محب خواهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۴۲۹۶ بار مشاهده چكيده ]  46. بررسي نيروهاي طراحي لرزه اي دودكش هاي بتن مسلح در ويرايش سوم استاندارد ۲۸۰۰ و مقايسه آن با استانداردهاي مختلف  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سهيل سروش نيا – فريدون اميدي نسب – محمود نادري – سجاد سروش نيازبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۲۱۹۸ بار مشاهده چكيده ]  47. بررسي و مقايسه ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ايران با آئين نامه ۲۰۰۶ IBC و ASCE-7 با نگاهي ويژه بر مؤلفه قائم نيروي زلزله در زلزلههاي حوزه نزديك  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: غلامرضا هوائي – سيدعلي تقواييزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۱۱۵۵ بار مشاهده چكيده ]  48. بررسي ومقايسه رفتار لرزه اي سيستم BRBF ودو سيستم باربر لرزه اي رايج  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سيدمصطفي شارع – ناصر شابختي – منصور قلعه نويزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۹۷۲ بار مشاهده چكيده ]  49. بهينه سازي پارامتر هاي كنترل در سازه با استفاده از نوعي بادبند جاذب انرژي ابتكاري  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محمدجواد حميديا – عبدالله حسينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۴۷۶ بار مشاهده چكيده ]  50. بهينه سازي هزينه و ايمني در سازه هاي بتني با استفاده از بادبندهاي فولادي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: كاوه درخشاني – وحيد لعل شهسوارزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۱۲۵۵ بار مشاهده چكيده ]  51. پيشنهاد يك الگوي توزيع بار جانبي در تحليل استاتيكي غيرخطي براي قاب هاي بتن مسلح ميان مرتبه  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محمد حق بين قمي – علي معصوميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۸ | ۶۹۹ بار مشاهده چكيده ]  52. تاثير شيوه طراحي بر ضريب رفتار قاب هاي خمشي متوسط  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سعيد صبوري قمي – سيداكبر خليفه لو – سيدحسام مدنيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۶۶۳ بار مشاهده چكيده ]  53. تأثير ارتفاع بر روي ضريب رفتار ساز ههاي قاب خمشي فولادي با شكلپذيري متوسط  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: جواد واثقي اميري – غلامرضا عبداله زاده – محمدرضا بني هاشميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۶۴۵ بار مشاهده چكيده ]  54. تحليل خطر لرزه اي در گستره شهر شوشتر و تعيين طيفهاي خطر يكنواخت  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سيدمحمود جزايري مقدس – مهدي مهدوي عادلي – سامان عفيفيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۸۸۴ بار مشاهده چكيده ]  55. تعيين تجربي پارامترهاي ديناميكي نوسانات سازه اي در تحليل ديناميكي خطي وغير خطي آنها  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: ولي اله داوري – SH.A MAMEDOV – T.J HASANOVAزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۵ | ۴۲۷ بار مشاهده چكيده ]  56. تعيين سطح عملكردي سازه دال و ديوار بتني طراحي شده براساس استاندارد ۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محسن تهراني زاده – شيما عزيززادهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۶۷۳ بار مشاهده چكيده ]  57. تعيين طيفهاي خطر يكنواخت و طيف طراحي ساختگاه براي گستره شهر تهران  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محسن تهراني زاده – مهدي مهدوي عادليزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۱ | ۱۲۳۹ بار مشاهده چكيده ]  58. خروج از مركزيت اصلاح شده براي سازههاي نرم و سخت پيچشي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: هومن رنجبر – حامد صفاريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۸۲۲ بار مشاهده چكيده ]  59. روشهاي مختلف در مقياس كردن شتابنگاشتهاي پالس مانند حوزه نزديك و مقايسه آن با ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ايران  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: علي اكبر يحيي ابادي – محسن تهراني زادهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۱ | ۱۴۲۸ بار مشاهده چكيده ]  60. ضريب رفتار ساختمانهاي پانلي پيش قالب بندي شده بتن مسلح  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: بهروز حسني – ابوذر جعفريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۱ | ۶۱۲ بار مشاهده چكيده ]  61. عملكرد قطعات الحاقي _ بررسي مقايسه اي با استاندارد ۲۸۰۰ ايران  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: طارق مهدي – محمود حسينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۵۸۷ بار مشاهده چكيده ]  62. عملكرد لرزه اي ديافراگم تيرچه دوطرفه درجا و مقايسه با تيرچه يكطرفه  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: وحيد لعل شهسوار – كاوه درخشاني – حسين خليلي مردزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۹۸۴ بار مشاهده چكيده ]  63. كاربرد روش زمان دوام در طراحي بر اساس عملكرد،با مثالي از قاب مهاربندي هم محور فولادي ويژه  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: اميرعلي بزمونه – همايون استكانچيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۱۲۷۴ بار مشاهده چكيده ]  64. كاربرد نگارها در طرح پيكربندي قابهاي مهاربندي شده  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: علي كاوه – محسن شهروزيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۲ | ۷۶۲ بار مشاهده چكيده ]  65. مدلسازي ديوار پركننده در نرم افزارهاي ETABS و SAP  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: محمدرضا تابش پورزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۸ | ۷۷۹ بار مشاهده چكيده ]  66. مروري بر رويكرد آيين نامه هاي ساختماني بر حركات دامنه اي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سعيد هاشمي طباطبايي – اشكان محمدي – نريمان سعيدزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۶۴۲ بار مشاهده چكيده ]  67. مروري بر ضوابط طبقه بندي نوع زمين بر اساس آئين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: سعيد هاشمي طباطبايي – اشكان محمدي – نريمان سعيدزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۲۱۰۷ بار مشاهده چكيده ]  68. مطالعه تأثير صلبيت ديافراگم سقف بر حداقل مقدار ديوار نسبي در ساختمانهاي بنايي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: عبدالرضا سروقدمقدم – جواد رزاقي لنگرودي – ملك محمد رنجبر – سيدجعفر هاشميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۱۰۳۱ بار مشاهده چكيده ]  69. معرفي مباني طراحي لرزهاي سازههاي غيرساختماني در چند مرجع و آئيننامه بين-المللي و مقايسه آن با ضوابط ارائه شده در ويرايش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ايران  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: عاطفه جان محمديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۶۹۹ بار مشاهده چكيده ]  70. مقايسه آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله با ضوابط عمومي آيين نامه طراحي لرزه اي تاسيسات و سازه هاي صنعت نفت و ارائه پيشنهادهايي براي اصلاح ضوابط  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: محمدعلي برخورداري – محسن زاهري – مهدي غفاري نيازبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۸۷۰ بار مشاهده چكيده ]  71. مقايسه اثر مدت زمان زلزله بر سازه هاي يك و چند درجه آزادي به روش IDA  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: احمد نيكنام – كيان سعيدي – مهدي اسكندريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۱۵۷۲ بار مشاهده چكيده ]  72. مقايسه رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي همگرا و شرون با تغيير صفحه باربر جانبي درداخل قاب توسط تحليل استاتيكي غيرخطي  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: جواد واثقي اميري – ايمان محمدپور نيك بين – سيدقاسم جلالي – مرتضي حسينعلي بيگيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۸ | ۱۱۵۸ بار مشاهده چكيده ]  73. مقايسه شيوه محاسبه نيروي زلزله در استاندارد ۸۴-۲۸۰۰ ايران و IBC 2003  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: نرگس ايماشي – علي معصوميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۱ | ۱۲۷۹ بار مشاهده چكيده ]  74. مقايسه طراحي لرزه اي سازه هاي فلزي بر اساس عملكرد با آيين نامه ۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: شهرام جوهرزاده – مهدي جوهرزادهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۱۷۶۶ بار مشاهده چكيده ]  75. مقايسه مقادير فركانس غالب وسرعت موج برشي در گستره شهري  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: مهشيد شهنازي – علي بيت الهيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۹ | ۵۹۰ بار مشاهده چكيده ]  76. مقايسه نيروي جانبي وارد بر سازه بر اساس آئين نامه Fema356  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسند‌گان: ايمان صحرائيان – مرتضي زاهديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۴ | ۷۲۰ بار مشاهده چكيده ]  77. مقايسه وزن بهينه سازه هاي فولادي داراي مهاربندي هم محور، طراحي شده با استفاده از آيين نامه هاي ايران و امريكا در مناطق با لرزه خيزي مشابه  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: ندا فرهودي ملايوسفزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۲ | ۶۹۸ بار مشاهده چكيده ]  78. نگاه انتقادي به روش طراحي ساختمانهاي با اهميت خيلي زياد در استاندارد ۲۸۰۰  Fulltext سال انتشار: ۱۳۸۸نويسنده: موسي محمودي صاحبيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: ۱۰ | ۶۵۲ بار مشاهده چكيده ]

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود مجموعه مقالات چهارمين همايش نگرشي بر آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر و نقل و ترافيك ايران  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

اجرای قالب‌های لغزنده درعمران

دانلود رایگان اجرای قالب‌های لغزنده درعمران ، این محصول ارزشمند " اجرای قالب‌های لغزنده درعمران "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *