خانه / مکانیک / کتاب استاتیک رشته مهندسی مکانیک

کتاب استاتیک رشته مهندسی مکانیک

دانلود رایگان کتاب استاتیک رشته مهندسی مکانیک ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ کتاب استاتیک رشته مهندسی مکانیک “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

کتاب استاتیک رشته مهندسی مکانیک

کتاب-استاتیک-رشته-مهندسی-مکانیککتاب استاتیک رشته مهندسی مکانیک   کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی مکانیک ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحیفصل اول :بردارها: A : مقدار بردار میباشد که در دستگاه مختصات معرف طول پاره خط است. تجزیه بردارها: تجزیه بردارها به دو قسمت اصلی تقسیم می : شود الف) تجزیه برروي محورهاي عمود برهم: اگر برداري بر روي زاویه مورد نظر با محور تصویر شود، مؤلفه جدید تشکیل شده همواره FCos . خواهد بود نکته: هر گاه دو بردار برهم عمود باشند میتوان نتیجه گرفت ضرب داخلی آنهاصفر خواهد بود. A ^B Þ = A B. 0 تست – اگر دو بردار A = 2 3 i + +j k و B = i + + aj k 7 برهم عمود باشند. مقدار a کدامیک از گزینههاي زیـرمیباشد ؟  2(-2 (1 1 4(6 3(3A B aA B A B a a= – += Þ ^ Þ – + = Þ =2 3 70 2 3 7 0 3 نکته: اگر زاویه بین دو بردار را بخواهند، از ضرب داخلی، واگر زاویه بـین بـردار و محـور را بخواهنـد از tana اسـتفاده. میکنیم  فصل دوم:گشتاورگشتاور(ممان): I. تعریف گشتاور: از ضرب کردن بردار جابجایی یا وضعیت در بردار نیرو، بردار گشتاور به دست می . آید گشتاور یک بردار آزاد میباشد، یعنی قادر است در صفحه بدون برهم خوردن زاویه بردار با افق جابجا شود. II. تعریف مقدار گشتاور: هرگاه مقدار جابجـایی در مقـدار نیـرو ضـرب شـود، مقـدار بـردار گشـتاور بدسـت مـیآیـد.  r ´ = F M نکته: در نوشتن مقدار جابجایی در این حالت همواره کوتاهترین فاصله بین نیرو تا نقطه مـوردنظر مورد سؤال میباشد که کوتاهترین فاصله همواره فاصله عمودي در نظر گرفته می . شود فصل سوم:سازه هاي مرکبسازه هاي مرکب سازه هاي مرکب به سازههایی گفته میشود که درون آنها قطعاً یک غلطک داخلی وجود دارد. با توجه به پچیده بودن اینسازه ها ابتدا باید این سازهها را از محل مفصل داخلی باز میکنیم و تک تک قسمتها را جداگانه تحلیل کنیم. نکته: هنگامی که یک جزء سازه را تحلیل کردیم حتماً باید عکس العمل نیروهاي بدست آمـده را بـه جـزء دیگـر سـازهاعمال کنیم. مجموعه تست -1 وزن هر یک از میله ها ۱۰۰ N است نیروي اعمال شده به تکیه گاه A چقدر است؟ (از وزن عضـوهـاي DE وEF صرفنظر کنید.)  500N (1 606 1/ N 2 ( 707 6/ N 3 ( 823N 4 ( -2 نیروي عضو GH کدام است؟  2500N (1 2750N 2 ( 3000 N 3 ( 3250N (4 -3 سه فنر یکسان و به سختی k و طول آزاد a به ذره اي به وزن w وصل شده اند. انتهاي دیگر فنرها به یـکسقف افقی و رئوس یک مثلث متساوي الاضلاع به ضلع b وصل شدهاند. ذره در فاصله h پایینتر از سـقف درتعادل است. نیروي هر فنر چقدر است. 3- در شکل مقبل نیرو در پین B . را بیابید  320 8/ N (1 333 3/ N (2 353 2/ N (3 339 4/ N (4 4- در سیستم اهرم بندي زیر، واکنش تکیه گاههاي A و B را بدست آورید.  200N (1 180N (2 210N (3 160N (4  5- عکسالعمل در تکیه گاه A چقدر است؟  2N (1 3N (2 4N (3 5N (4 6- در خرپاي نشان داده شده نیروي وارد بر عضو BC کدام است؟ o (1 5/1 KN 2 ( 2KN (3 5/2 KN 4 ( همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “کتاب استاتیک رشته مهندسی مکانیک  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

پروژه و تحقیق-الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت- در ۷۰ صفحه-docx

دانلود رایگان پروژه و تحقیق-الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت- در 70 صفحه-docx ، این محصول ارزشمند " پروژه و تحقیق-الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت- در 70 صفحه-docx "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *