خانه / برق ، الکترونیک ، مخابرات / ۸۰۰ سوال برق همراه با جواب

۸۰۰ سوال برق همراه با جواب

دانلود رایگان ۸۰۰ سوال برق همراه با جواب ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ ۸۰۰ سوال برق همراه با جواب “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

۸۰۰ سوال برق همراه با جواب

800-سوال-برق-همراه-با-جواباین مجموعه سوالات برق بسیار کاربردی می باشد ، از آن می توان برای آمادگی آزمون استخدامی ها استفاده کرد، گفته می شود که این مجموعه از آزمون های اداره برق گردآوری شده است. شما می توانید این مجموعه سوالات را همراه با جواب از طریق لینک های پایین همین صفحه بصورت رایگان دانلود نمایید. فصل اول تعاریف و اصطلاحات الکتریکی ۱ ـ ضمن تعريف اجسام هادي چند نمونه از آنها را نام ببريد. ۲ ـ ضمن تعريف اجسام عايق چند نمونه از آنها را نام ببريد. ۳ ـ اختلاف پتانسيل يا ولتاژ را شرح داده و نام واحد آن چيست؟ ۴ ـ منابع توليد ولتاژ را نام ببريد. ۵ ـ دستگاه اندازه گيري اختلاف پتانسيل چه نام دارد و نحوه اتصال آن براي سنجش چگونه است؟ ۶ ـ ‌جريان را تعريف نماييد و واحد آن چه نام دارد؟ ۷ ـ دستگاه اندازه گيري جريان چه نام دارد و نحوة اتصال آن براي سنجش چگونه است؟ ۸ ـ واحد كار الكتريكي و واحد توان ظاهري چيست؟ ۹ ـ يك مگاوات چند وات و يك كيلووات چند وات است؟ ۱۰ ـ رابطة قدرت اكتيو و راكتيو چيست؟ ۱۱ ـ برقدار كردن و جريان دادن را تعريف كنيد؟ ۱۲ ـ منظور از Cos كه در شبكه گفته مي شود، چيست؟ ۱۳ ـ سلف چيست و واحد اندازه گيري آن كدام است؟ نمونه اي از آن را نام ببريد؟ ۱۴ ـ فيدرهاي اولويت دار را تعريف نماييد. ۱۵ ـ به چه علت تجهيزات فشار قوي را موقع تعميرات بايستي زمين نمود؟ ۱۶ ـ وضعيت جريان و ولتاژ نسبت به هم در بارهاي خازني، سلفي و اهمي چگونه است؟ ۱۷ ـ در يك سيستم سه فاز متعادل زاوية بين فازها چقدر است؟ ۱۸ ـ سه فاز غيرمتعادل چيست؟ ۱۹ ـ در يك سيستم سه فاز متعادل ستاره، جريان سيم نول چقدر است؟ ۲۰ ـ انواع اضافه ولتاژ در شبكه را نام ببريد؟ ۲۱ ـ علت ازدياد ولتاژ و يا افت ولتاژ در شبكه انتقال انرژي چيست و حفاظت در مقابل آن چگونه است؟ ۲۲ ـ حالت رزونانس در يك مدار چگونه بوجود مي آيد؟ ۲۳ ـ منظور از ولتاژ نامي سيستم سه فاز چيست؟ ۲۴ ـ تغييرات فركانس در اثر چه عواملي در شبكه بوجود مي آيد؟ ۲۵ ـ رنج (Range) تغييرات فركانس عادي پست را ذكر نماييد؟ ۲۶ ـ كابل ها و خطوط دوبله را تعريف نماييد؟ ۲۷ ـ منظور از خط گرم چيست؟ ۲۸ ـ دستگاه فشار ضعيف را تعريف كنيد؟ ۲۹ ـ دستگاه فشار قوي را تعريف كنيد؟ ۳۰ ـ رديف ولتاژهاي انتقال و فوق توزيع و توزيع را در ايران نام ببريد؟ ۳۱ ـ كد سطح ولتاژهاي شبكه را در ايران بنويسيد؟ ۳۲ ـ وظيفه اصلي پست هاي فشار قوي در شبكه چيست؟ ۳۳ ـ انواع پست هاي فشار قوي را نام ببريد و پست ۲۰/۶۳ كيلوولت در چه جايگاهي است؟ ۳۴ ـ پست هاي نيروگاهي به چه پستي اطلاق مي شود؟ ۳۵ ـ در چه مواقعي از پست هاي S.I.G استفاده مي شود؟ ۳۶ ـ بِي را تعريف كنيد. ۳۷ ـ لي اوت (Lay Out) در پست ها به چه معني است و بر اساس چه عاملي تعيين مي‌شود؟ ۳۸ ـ انتخاب باسبار لوله اي تو خالي در پست هاي فشار قوي به چه دليل مي باشد؟ ۳۹ ـ پست هاي Outdoor ، Indoor و Metal Clad به چه نوع پست هايي اطلاق مي شود؟ ۴۰ ـ فيدر را تعريف كنيد. ۴۱ ـ دپار را تعريف كنيد. ۴۲ ـ كرونا چيست و در چه موقعي شدت آن بيشتر مي شود؟ ۴۳ ـ تلفات را تعريف نماييد و توضيح دهيد در يك شبكه به چه پارامترهايي بستگي دارد. ۴۴ ـ باس سكشن (Bus section) چيست و مزاياي آن را در پست نام ببريد. ۴۵ ـ‌ اينترلاك را تعريف نماييد و انواع آن را بنويسيد. ۴۶ ـ تجهيزات پست هاي فشار قوي به چند طريق به سيستم زمين وصل مي شوند؟ ۴۷ ـ مقاومت زمين پست را با چه وسيله اي اندازه گيري مي نمايند؟ ۴۸ ـ تقسيم بندي انواع مقره ها را ذكر كنيد. ۴۹ ـ‌ چرا بايد مقره را تميز نگهداشت؟ ۵۰ ـ سطح اتصال كوتاه را تعريف نماييد. ۵۱ ـ‌ تأسيسات الكتريكي چند نوع زمين كردن وجود دارد، نام ببريد. ۵۲ ـ زمين كردن حفاظتي و الكتريكي را با ذكر مثال تعريف كنيد. ۵۳ ـ منظور از كنترل شبكه چيست؟ ۵۴ ـ منظور از بهره برداري پست چيست؟ ۵۵ ـ مانور شبكه را تعريف كنيد. ۵۶ ـ قطعي زير اتصالي را تعريف كنيد. ۵۷ ـ قدرت اتصال كوتاه چگونه محاسبه مي شود؟ ۵۸ ـ منظور از ظرفيت قطع كليد چيست؟ ۵۹ ـ منظور از ظرفيت نامي پست چيست؟ ۶۰ ـ بي برق كردن را تعريف كنيد. ۶۱ ـ خطر را تعريف كنيد. ۶۲ ـ واژه «وقایع» را تعريف كنيد. ۶۳ ـ حادثه را تعريف كنيد. ۶۴ ـ بحران را تعريف كنيد. ۶۵ ـ منظور از عيب تجهيزات چيست؟ ۶۶ ـ شبكه فوق توزيع را تعريف كنيد. ۶۷ ـ شبكه انتقال را تعريف كنيد. ۶۸ ـ مركز ديسپاچينگ فوق توزيع را شرح دهيد. ۶۹ ـ مركز ديسپاچينگ منطقه اي را شرح دهيد. فصل دوم خطوط انتقال ۷۰ ـ خطوط انتقال نيرو را تعريف نماييد. ۷۱ ـ خطوط انتقال نيرو از نظر سطح ولتاژ به چند دسته تقسيم مي شوند؟ ۷۲ ـ خطوط انتقال نيرو از نظر نوع به چند دسته تقسيم مي شوند؟ ۷۳ ـ چند نوع هادي از نظر جنس براي خطوط هوايي وجود دارد و مصرف كداميك بيشتر است و چرا؟ ۷۴ ـ چرا براي انتقال نيرو از ولتاژهاي بالا استفاده مي گردد؟ ۷۵ ـ ولتاژ نامي خط چيست؟ ۷۶ ـ انواع خط (از نظر طول) را نام ببريد. ۷۷ ـ تعدادي از مشخصات الكتريكي خطوط انتقال نيرو را نام ببريد. ۷۸ ـ نيروهاي مكانيكي وارد بر خطوط انتقال نيرو را نام ببريد. ۷۹ـ دكل يا Tower را تعريف نماييد. ۸۰ ـ دكل انتهايي (Dead End) چه نوع دكلي است؟ ۸۱ ـ چرا به برج هاي انتهايي، برج زاويه هم مي گويند؟ ۸۲ ـ برج يا دكل مياني (Tangent) چه نوع برجي است؟ ۸۳ ـ سيم محافظ هوايي يا Guard Wire در خطوط انتقال نيرو چه نقشي دارد؟ ۸۴ ـ فلش و اسپن خط را تعريف كنيد و چه ارتباطي با هم دارند؟ ۸۵ ـ چرا دكل را ارت مي كنند؟ ۸۶ ـ جامپر چيست و در چه محلي استفاده مي شود؟ ۸۷ ـ تعدادي از برق آلات خطوط انتقال نيرو را نام ببريد. ۸۸ ـ گالوپينگ چيست؟ ۸۹ ـ گنتري چيست؟ ۹۰ ـ دمپر يا ميراكنندة نوسانات در خطوط هوايي چيست؟ ۹۱ ـ گويهاي رنگي ايمني در روي خطوط انتقال نيرو به چه منظوري نصب مي گردد؟ ۹۲ ـ مهمترين وسيله ايمني براي صعود بر پايه هاي فشار قوي چيست؟ ۹۳ ـ به چه خطوطي باندل مي گويند؟ (Bundle Transmission Lines) 94 ـ عوامل مؤثر در انتخاب ولتاژ يك خط (ولتاژ پست هاي طرفين خط) چيست؟ ۹۵ ـ باد و طوفان چه نوع حوادثي را در خطوط انتقال نيرو به وجود مي آورند؟ ۹۶ ـ علت افزايش ولتاژ در انتهاي خطوط انتقال نيرو را توضيح دهيد؟ ۹۷ ـ چرا خطوط انتقال نيرو خاصيت خازني دارند؟ ۹۸ ـ در صورتي كه در يك خط هوايي ظرفيت خازني آن نسبت به ظرفيت سلفي بيشتر باشد رابطه ولتاژ ابتدا و انتهاي خط چگونه است؟ ۹۹ ـ چرا عمل جابجايي فاز در خطوط فشار قوي صورت مي گيرد؟ ۱۰۰ ـ بعضي اوقات ممكن است ولتاژ يك شبكه فشار ضعيف بالا رفته و باعث خطراتي بشود، علت چنين پيشامدي است؟ ۱۰۱ ـ هادي هاي خطوط انتقال نيرو توسط چه وسيله اي به دكل وصل مي شوند؟ ۱۰۲ ـ چرا تعداد بشقاب مقره ها در خطوط با ولتاژ مختلف فرق مي كند؟ ۱۰۳ ـ در پست هاي ۶۳ كيلوولت روي گنتري ورودي چند بشقاب مقره وجود دارد؟ ۱۰۴ ـ حلقه كرونا (Corona Ring) در خطوط انتقال نيرو به چه منظوري به كار مي رود؟ ۱۰۵ ـ O.P.G.W چيست و مزاياي آن كدام است؟ ۱۰۶ ـ انواع مقره ها (Insulators) را از نظر جنس و شكل نام ببريد؟ ۱۰۷ ـ اضافه ولتاژهاي موقت در شبكه چگونه بوجود مي آيند؟ ۱۰۸ ـ ميزان تلفات توان در خطوط انتقال نيرو به چه عواملي بستگي دارد؟ ۱۰۹ ـ جريان مجاز عبوري از هادي چيست؟ ۱۱۰ ـ انواع پايه هاي خطوط انتقال نيرو كدامند؟ ۱۱۱ ـ علت استفاده از مهار در تيرها و برج ها چيست؟ ۱۱۲ ـ در سيستم هاي دو باندل و چند باندل از چه وسيله اي براي حفظ هادي هاي در يك فاز استفاده مي شود؟ ۱۱۳ ـ انواع اسپيسر را با توجه به تعداد هادي در هر فاز نام ببريد؟ ۱۱۴ ـ اثرات وزش باد بر روي خطوط را شرح دهيد. ۱۱۵ ـ براي جلوگيري از نوسانات هادي‌ها در اثر وزش باد در اسپن هاي بلند و وارد نشدن فازها در حوزه يكديگر از چه وسيله اي استفاده مي شود، چرا؟ ۱۱۶ ـ اثر پوستي را در انتقال الكتريسيته تعريف كنيد. ۱۱۷ ـ اثر پوستي چه اثري در انتقال الكترونها دارد؟ ۱۱۸ ـ براي كاهش اثر پوستي از چه روشي استفاده مي شود؟ ۱۱۹ ـ براي كاهش پديده كرونا در خطوط انتقال چه عملي انجام مي شود؟ ۱۲۰ ـ آيا در مقره هاي چيني احتمال عبور جريان از داخل مقره وجود دارد؟ ۱۲۱ ـ فاصله خزشي روي مقره چيست؟ ۱۲۲ ـ چگونه فاصله خزشی يك مقره را زياد مي كنند؟ ۱۲۳ ـ‌چه عواملي در انتخاب فاصله خزش مقره ها توسط خريدار مؤثر است؟ ۱۲۴ ـ كابل چيست؟ ۱۲۵ ـ اجزاء اصلي كابل ها را نام ببريد؟ ۱۲۶ ـ علت استفاده از روغن در كابل چيست؟ ۱۲۷ ـ انواع مختلف كابل هاي وغني ۶۳ كيلوولت مورد استفاده در شبكه فوق توزيع تهران را نام ببريد. ۱۲۸ ـ مفصل چيست و انواع آن را نام ببريد. ۱۲۹ ـ مفصل قطع روغن با مفصل معمولي چه تفاوتي دارد و از مفصل قطع روغن (Stop Box) در چه مكان هايي استفاده مي شود؟ ۱۳۰ ـ عايق به كار رفته در كابل هاي خشك چه نام دارد؟ ۱۳۱ ـ بعد از بستن سر كابل چند آزمايش روي كابل روغني انجام يك مي شود؟ ۱۳۲ ـ‌خستگي كابل يعني چه و چرا از كابل هاي قديمي بار كمتري مي گيرند؟ ۱۳۳ ـ‌ سر كابل چيست و چه وظيفه اي بر عهده دارد؟ ۱۳۴ ـ در كابلهاي روغني آلارم افت فشار روغن نشانه چيست؟ ۱۳۵ ـ تانك رزرو روغن در كابل هاي روغني به چه منظوري نصب مي شود؟ ۱۳۶ ـ در حال حاضر چه نوع كابل‌هايي در شبكه انتقال و فوق توزيع مصرف مي شود؟ ۱۳۷ ـ مزاياي استفاده از كابل در مناطق شهري را بيان كنيد. ۱۳۸ ـ كابل هاي مخابراتي را تعريف نماييد. ۱۳۹ ـ علل بروز اتصالي روي كابل را نام ببريد. فصل سوم تجهیزات پست ۱۴۰ ـ چرا استفاده از پست هاي فشار قوي ضروري است؟ ۱۴۱ ـ انواع پست ها از نظر وظيفه اي كه در شبكه بر عهده دارند، كدامند؟ ۱۴۲ ـ انواع پست ها از نظر محل استقرار تجهيزات كدامند؟ ۱۴۳ ـ انواع پست ها از نظر سيستم عايق بندي كدامند؟ ۱۴۴ ـ تجهيزات مهم و عمده يك پست فشار قوي را نام ببريد. ۱۴۵ ـ‌پست هاي Gas Insulated Switichgear از كدام ايستگاه ها به شمار مي روند؟ ۱۴۶ ـ مشخصات الكتريكي گاز SF6 را نام ببريد. ۱۴۷ ـ مزاياي پست هاي G.I.S را نام ببريد. ۱۴۸ ـ فشار گاز SF6در محفظه يك فيدر در پست هاي G.I.S چقدر است؟ ۱۴۹ ـ‌ نكات ايمني كه در كار با گاز SF6 بايد رعايت شوند، كدامند؟ ۱۵۰ ـ طبق استاندارد مقدار مجاز نشت گاز براي تجهيزات گازي چقدر است؟ ۱۵۱ ـ تجهيزات عمده يك بي خط هوايي را در پست هاي فوق توزيع نام ببريد. ۱۵۲ ـ‌تجهيزات عمده يك بي ترانسفورماتور را در پست هاي فوق توزيع نام ببريد. ۱۵۳ ـ انواع شينه بندي را نام ببريد. ۱۵۴ ـ شماي اتصالي شينه يك و نيم كليدي را رسم نموده و علت اين نام گذاري را توضيح دهيد. ۱۵۵ ـ پست هاي فيدر ترانس را تعريف كنيد. ۱۵۶ ـ پست هاي فيدر، ديژنكتور، ترانس را تعريف كنيد. ۱۵۷ ـ‌ چه عواملي در انتخاب و آرايش باسبار پست ها مطرح است؟ ۱۵۸ ـ ‌ازتجهيزاتي كه به عنوان كنترل ولتاژ در پست ها به كار مي رود،سه نمونه نام ببريد. ۱۵۹ ـ‌ منظور از سوئيچگير چيست؟ ۱۶۰ ـ ترانسفورماتور را تعريف نماييد و به چه منظوري از ترانسفورماتورهاي قدرت در شبكه انتقال نيرو استفاده مي شود؟ ۱۶۱ ـ‌ اطلاعات فني ترانسفورماتورهاي قدرت را نام ببريد. ۱۶۲ ـ متعلقات ترانسفورماتورها را نام ببريد. ۱۶۳ ـ چرا قدرت ترانسفورماتورها بر حسب قدرت ظاهري بيان مي گردد؟ ۱۶۴ ـ فرمول اساسي ترانسفورماتور ايده آل را بنويسيد. ۱۶۵ ـ آيا اصولاً ترانسفورماتورهاي بزرگ و كوچك قدرت، با هم فرقي دارند؟ ۱۶۶ ـ تلفات در ترانسفورماتور را نام ببريد. ۱۶۷ ـ تلفات بي باري در ترانسفورماتور شامل چه تلفاتي است؟ ۱۶۸ ـ مشخصات يك ترانسفورماتور چگونه مشخص مي شود؟ ۱۶۹ ـ امپدانس درصدي كه روي پلاك ترانسفورماتورها ثبت شده به چه منظوري است؟ ۱۷۰ ـ در چه صورت ترانسفورماتور قدرت، درصد بيشتري از توان خود را به وار (Var) اختصاص مي دهد؟ ۱۷۱ ـ يكي از عوامل مهمي كه بر طول عمر عايق ترانسفورماتورها اثر مستقيم دارد را نام ببريد. ۱۷۲ ـ نسبت تبديل ترانسفورماتوري كه طرف اوليه آن ۲۰ كيلو ولت و طرف ثانويه آن ۴۰۰ ولت باشد چقدر است؟ ۱۷۳ ـ گروه بندي (برداري) ترانسفورماتور يعني چه؟ ۱۷۴ ـ ترانسفورماتورهاي قدرت در پست هاي ۶۳ كيلوولت چه گروه برداري دارند؟ ۱۷۵ ـ اگر گروه بندي ترانسفورماتورها در حالت پارالل با هم اختلاف داشته باشند، باعث چه مي گردد؟ ۱۷۶ ـ شرايط موازي بستن ترانسفورماتورهاي قدرت سه فاز را نام ببريد. ۱۷۷ ـ عكس العمل سيستم هاي حفاظتي ترانسفورماتور در مقابل افزايش درجه حرارت آن، در چند مرحله صورت مي گيرد، نام ببريد؟ ۱۷۸ ـ نقش فن هاي ترانسفورماتور قدرت از لحاظ بهره برداري چيست؟ ۱۷۹ ـ رادياتورها به چه منظوري در ترانسفورماتور تعبيه شده اند؟ ۱۸۰ ـ انواع متداول سيستم هاي خنك كننده را با علامت اختصاري نام ببريد؟ ۱۸۱ ـ سيستم OF-AF يعني چه؟ ۱۸۲ ـ سيستم ON-AN و ON-AF در ترانسفورماتور قدرت چيست؟ ۱۸۳ ـ‌ با چند روش مي توان روغن ترانسفورماتور قدرت را خنك كرد؟ ۱۸۴ ـ يك ترانسفورماتور با اتصال Y/D را رسم نموده و رابطه نسبت تبديل و رابطه ولتاژ و جريان فازي را با ولتاژ و جريان خط بيان نماييد. ۱۸۵ ـ اتصال الكتريكي يك ترانسفورماتور Z/y را رسم نماييد؟ ۱۸۶ ـ تپ چنجر چيست؟ ۱۸۷ ـ دليل نصب سيستم تپ چنجر در سمت فشار قوي ترانسفورماتورهاي قدرت را بيان نماييد. ۱۸۸ ـ فرق تپ چنجر On Load و Off Load چيست؟ ۱۸۹ ـ دايورتر سوئيچ تپ چنجر چيست و چه وظيفه اي را انجام مي دهد؟ ۱۹۰ ـ دايورتر سوئيچ تپ چنجر در كجا قرار دارد؟ ۱۹۱ ـ در نگهداري تپ چنجر به چه مواردي بايد توجه نمود؟ ۱۹۲ ـ كنترل و بازرسي دايورتر سوئيچ ترانسفورماتورها بعد از چند بار عملكرد بايستي انجام پذيرد؟ ۱۹۳ ـ روغن تپ چنجر زودتر بايد عوض شود يا روغن ترانسفورماتور و چرا؟ ۱۹۴ ـ آيا محفظه روغن ترانسفورماتور و محفظه روغن تپ چنجر يكي است؟ ۱۹۵ ـ كنسرواتور در كدام قسمت و براي چه منظوري نصب شده است؟ ۱۹۶ ـ واحد سنجش P.P.M. در روغن ترانسفورماتور چيست؟ ۱۹۷ ـ تغيير سطح روغن در ترانسفورماتورها در اثر چه عاملي ايجاد مي شود؟ ۱۹۸ ـ در اثر تجزيه روغن ترانسفورماتور، چه گازهايي توليد مي شود؟ ۱۹۹ – نوع گاز و مقدار آن در روغن ترانسفورماتور معرف چیست ؟ ۲۰۰ ـ سيستم مونيتورينگ هيدران (Hydran) ، چه نوع سيستمي است؟ ۲۰۱ ـ‌ فوائد استفاده از سيستم هيدران (Hydran) در پست هاي انتقال نيرو چيست؟ ۲۰۲ ـ نقش سيليكاژل در نگهداري روغن ترانسفورماتور چيست؟ ۲۰۳ ـ ‌با چند درصد تغيير رنگ سيليكاژل نياز به تعويض آن مي باشد؟ ۲۰۴ ـ‌ موراد تشخيص عيب ترانسفورماتور را از روي خواص اوليه گاز توليد شده در رله بوخهلش شرح دهيد. ۲۰۵ ـ ترانسفورماتور زمين را در كدام طرف ترانسفورماتور قدرت به كار مي برند؟ ۲۰۶ ـ ‌ترانسفورماتور نوترال در طرف ۲۰ كيلو ولت براي چه منظوري به كار مي رود؟ ۲۰۷ ـ امپدانس صفر ترانسفورماتور نوترال چه معنايي دارد؟ ۲۰۸ ـ به چه علت ترانسفورماتور نوترال (TG) به شكل زيگزاگ انتخاب شده است؟ ۲۰۹ ـ چرا در صورت موجود بودن دو ترانسفورماتور تغذيه داخلي هرگز آنها را پارالل نمي‌كنند؟ ۲۱۰ ـ چرا نقطه مركز ستاره ترانسفورماتورهاي اصلي را در شبكه هاي انتقال ۲۳۰ كيلو ولت، زمين مي كنند؟ ۲۱۱ ـ دليل استفاده از تانك رزيستانس را توضيح دهيد. ۲۱۲ ـ‌ جنس محلول داخل تانك رزيستانس و خاصيت آن را بيان كنيد. ۲۱۳ ـ ارتباط تانك رزيستانس با تجهيزات پست به چه شكلي است؟ ۲۱۴ ـ كليد قدرت (بريكر) را تعريف نموده و مشخصات اصلي آن را نام ببريد. ۲۱۵ ـ انواع مكانيزم هاي عمل كننده بريكر در شبكه برق ايران را نام ببريد. ۲۱۶ ـ انواع متداول بريكر از نقطه نظر مكانيزم قطع جريان و خاموش كردن قوس الكتريكي (در محفظه قطع و وصل) را نام ببريد. ۲۱۷ ـ كمبود گاز SF6 ديژنكتوهاي گازي از چه لحاظ اهميت دارد؟ ۲۱۸ ـ اجزاء اصلي يك كليد قدرت را نام ببريد. ۲۱۹ ـ علت وجود هيتر در سلول ديژنكتور ۲۰ كيلوولت چيست؟ ۲۲۰ ـ‌ براي تعيين مقاومت عايقي ديژنكتور چه آزمايشي بر روي آن انجام مي شود؟ ۲۲۱ ـ براي اندازه گيري زمان قطع و وصل بريكر چه آزمايشي روي آن انجام مي شود؟ ۲۲۲ ـ براي انتخاب كليد قدرت به چه نكاتي بايد توجه داشت؟ ۲۲۳ ـ ‌ديژنكتور تحت چه شرايطي مدار را قطع مي كند؟ ۲۲۴ ـ‌ برش جريان در بريكرها را تعريف نموده و توضيح دهيد كه در شبكه، برش جريان باعث ايجاد چه عاملي مي شود؟ ۲۲۵ ـ ‌سكسيونر چيست؟ كاربرد آن در تجهيزات فشار قوي به چه منظور است؟ ۲۲۶ ـ مشخصات سكسيونر به چه عواملي بستگي دارد؟ ۲۲۷ ـ‌انواع سكسيونر را نام ببريد. ۲۲۸ ـ انتخاب سكسيونر از لحاظ نوع و مشخصات چگونه است؟ توضيح دهيد. ۲۲۹ ـ ‌مفهوم سكسيونر شانتاژ يا باي پس(by-pass) چيست و به چه منظوري به كار مي رود؟ ۲۳۰ ـ‌ سكسيونر (غيرقابل قطع زيربار) را در چه حالت هايي مي توان باز و بسته نمود؟ ۲۳۱ ـ اينترلاك سكسيونر چه مفهومي دارد؟ شرح دهيد. ۲۳۲ ـ راكتورها و خازن ها در پست ها به چه منظوري تعبيه شده اند؟ ۲۳۳ ـ چه زماني نصب راكتور در يك پست لازم است؟ ۲۳۴ ـ خازن را تعريف كنيد. عوامل مؤثر در ظرفيت يك خازن و واحد اندازه گيري آن را نام ببريد. ۲۳۵ ـ نصب خازن هاي با قدرت زياد در پست هاي فوق توزيع به چه منظوري است؟ ۲۳۶ ـ‌انواع خازن ها از نظر قرار گرفتن در مدار و همچنين كاربرد آنها كدامند؟ ۲۳۷ ـ خازن هاي پست فشار قوي را معمولاً به چه شيوه اي مي بندند؟ ۲۳۸ ـ بوشينگ چيست؟ ۲۳۹ ـ مقره چيست و به چه منظوري به كار مي رود؟ ۲۴۰ ـ هدف از ميگر زدن چيست؟ ۲۴۱ ـ‌ علت پيدايش ضرايب براي خواندن آمپرمترها و ساير دستگاههاي اندازه گيري چيست؟ ۲۴۲ ـ ترانسفورماتورهاي اندازه گيري در پست را نام ببريد؟ ۲۴۳ ـ براي اندازه گيري مقاومت عايقي بوشينگ هاي ترانسفورماتور از چه دستگاهي استفاده مي كنند؟ ۲۴۴ ـ‌ چه عللي باعث مي شود كه يك آوومتر مقدار آمپر و ولت را نشان مي دهد ولي مقدار اهم را نمايش نمي دهد. ۲۴۵ ـ دستگاههاي ثبات موجود در پست ها را نام برده و كار آنها را شرح دهيد. ۲۴۶ ـ اقدام لازم بعد از عملكرد اسيلوگراف چيست؟ ۲۴۷ ـ دستگاه سنكرون چك بر چه اساسي كار مي كند؟ ۲۴۸ ـ ضريب كنتور چيست؟ ۲۴۹ ـ‌ضريب كنتور چگونه محاسبه مي شود؟ ۲۵۰ ـ چند نوع ولتاژ DC در پست ها وجود دارد و هر كدام در چه مواردي كاربرد دارد؟ ۲۵۱ ـ موارد استفاده از ولتاژ DC را در پست نام ببريد. ۲۵۲ ـ شارژ در پست ها به چه منظوري نصب شده است؟ ۲۵۳ ـ ‌محل نصب باتري هاي پست در كجا مي باشد؟ ۲۵۴ ـ نحوه اتصال باتري ها به هم و به شارژ چگونه است؟ ۲۵۵ ـ‌ موارد كاربرد باتري ها را نام ببريد. ۲۵۶ ـ در انتخاب باتري چه مشخصاتي را بايد در نظر گرفت؟ ۲۵۷ ـ نحوه نگهداري بهتر از باتري ها چيست؟ ۲۵۸ ـ ‌موارد بازديد و كنترل باتري كدامند؟ ۲۵۹ ـ وقتي شارژر در وضعيت اتوماتيك است شارژ باتري ها با چه مكانيزمي صورت ‌مي‌گيرد؟ ۲۶۰ ـ واحد سنجش قدرت باتري را نام برده و مفهوم آن را با ذكر مثال شرح دهيد. ۲۶۱ ـ ‌انواع الكتروليت را با ذكر تركيبات اصلي آن بيان نماييد. ۲۶۲ ـ‌ چرا در پست هاي فوق توزيع و انتقال احتياج به ترانسفورماتور تغذيه داخلي است؟ ضمناً موراد استفاده آن را نام ببريد. ۲۶۳ ـ ديزل ژنراتور به چه منظوري در پست استفاده مي گردد؟ ۲۶۴ ـ لاين تراپ چيست و به چه منظوري به كار مي رود؟ ۲۶۵ ـ محل قرار گرفتن لاين تراپ در پست هاي فوق و انتقال نيرو چگونه است؟ ۲۶۶ ـ ارتباط اپراتور پست هاي فوق توزيع و انتقال، با مراكز كنترل به چند طريق امكان پذير مي باشد، نام ببريد؟ ۲۶۷ ـ Name Plate چيست؟ فصل چهارم حفاظت الکتریکی ۲۶۸ ـ ترانسفورماتر جريان(C.T.)چگونه ترانسفورماتوري است ؟ ۲۶۹ ـ ترانسفورماتور ولتاژ(V.T) چگونه ترانسفورماتوري است ؟ ۲۷۰ ـ چرا در ولتاژهاي بالا ترجيح داده مي‌شود به جاي استفاده ازP.T. از C.V.T استفاده‌ گردد؟ ۲۷۱ ـ دستگاه هايC.T. وP.T. ، راكتور، خازن، و برقگير در شبكه به چه صورت بسته مي‌شوند؟ ۲۷۲ ـ استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ و جريان در پست‌ها به چه منظوري مي‌باشد؟ ۲۷۳ ـ اگر به هنگام در مدار بودن C.T ، ثانويه آن باز شود، چه اتفاقي مي‌افتد؟ ۲۷۴ ـ C.T.هاي حفاظتي و C.T.هاي اندازه‌گيري چه تفاوت اصولي با هم دارند؟ ۲۷۵ ـ ضريب حد دقت(A.L.F.) به طورخلاصه چه معني دارد؟ ۲۷۶ ـ جريان حد دقت به چه معنا است؟ ۲۷۷ ـ نسبت يك C.T. حفاظتي۵/۴۰۰ مي باشد. در يك اتصال كوتاه ، از اوليه آن A600 مي‌گذرد. در ثانويه آن چه جرياني توليد مي شود؟ ۲۷۸ ـ رابطه A.L.F. و مصرف بسته شده روي C.T. چگونه است؟ ۲۷۹ ـ چرا يك سمتC.T را در ثانويه آن زمين مي‌كنيم؟ ۲۸۰ ـ C.Tهاي نوع U, M , H براي چه منظوري به كار مي‌رود؟ ۲۸۱ ـ ترانسفورماتور جريان از چه قسمت‌هايي تشكيل شده است و به چه منظوري به كار مي‌رود؟ ۲۸۲ ـ منظور از قدرت اسمي و كلاس دقت ترانسفورماتور جريان چيست؟مختصراً توضيح دهيد. ۲۸۳ ـ چه تست‌هايي بر روي C.T. انجام مي‌گيرد؟ ۲۸۴ ـ منظور از ترانسفورماتورهاي جريان كوربالا(Gore) و كورپايين چيست؟ ۲۸۵ ـ معايب و مزاياي C.T.هاي كور بالا چيست؟ ۲۸۶ ـ امپدانس داخلي يكC.T. و يك P.T. چه تفاوتي با هم دارند؟ ۲۸۷ ـ كار ترانسفورماتور تركيبي جريان و ولتاژ (كمباين(P.C.T.)) را توضيح دهيد و سمبل شماتيكي آن را رسم كنيد. ۲۸۸ ـ آيا مي‌توان ثانويه يك P.T. را اتصال كوتاه نمود؟ در اين صورت چه اتفاقي مي‌افتد؟ ۲۸۹ ـ آيا مي‌توان يك رله جرياني را در ثانويه P.T. بست؟ در آن صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ۲۹۰ ـ‌ امپدانس ثانويه يك P.T. كم است يا زياد؟ چرا؟ ۲۹۱ ـ‌ اتصاف مثلث باز سه P.T. در مدار سه فاز به چه صورت است؟ آن را ترسيم كنيد. ۲۹۲ ـ چرا از مقسم خازني در C.V.T استفاده مي شود؟ ۲۹۳ ـ مزيت C.V.T نوع J , B نسبت به ترانسفورماتور ولتاژ نظير آن چيست؟ ۲۹۴ ـ چه ایرادی براي C.V.T ها مي‌شناسيد؟ ۲۹۵ـ C.V.T نوع B و J به چه منظوري استفاده مي‌شود؟ ۲۹۶ ـ بِردن(Burden) را تعريف كنيد. و چنانچه بِرن يك C.T ،۳۰ ولت آمپر و جمع مصرف اعمال شده به آن ۴۵ ولت آ‌مپر باشد، آيا كلاس دقت آن حفظ خواهد شد؟چرا؟ ۲۹۷ ـ اگر كلاس هاي يك C.T. به صورت زير باشد: C.T. CORE 1 : 0.5 C.T. CORE2 : 5 P 20 CTR : 1000/5/5 مفهوم آن را توضيح دهيد؟ ۲۹۸ ـ ترانسفورماتور جريان كمكي INTERPOSE به چه منظوري به‌كار برده مي‌شود؟ ۲۹۹ ـ علت زمين كردن ثانويه ترانسفورماتور ولتاژ را توضيح دهيد؟ ۳۰۰ ـ يك C.T با نسبت تبديل ۱/۲۰۰ با كلاس دقت ۱۰ P 20 در جريان اتصال كوتاه ۴۰۰۰ آمپر چه جرياني به رله مي‌دهد؟ ۳۰۱ ـ آيا براي كنترل جريان مي‌توان در ثانويه C.T. ها فيوز به‌كار برد؟ ۳۰۲ ـ استفاده از ترانسفورماتور نوتر در پست‌ها، چه ضرورتي دارد؟ ۳۰۳ ـ آيا وقتي ولتاژهاي سه فاز نامتعادل مي شوند(در حالت عادي شبكه)، از نقطه صفر ترانسفورماتور نوتر جريان نامتعادلي عبور مي‌كند؟ چرا؟ ۳۰۴ ـ در اتصالي‌هاي دو فاز (بدون اتصالي با زمين)، آيا از نوترال جرياني مي‌گذرد؟چرا؟ ۳۰۵ ـ اصولاً نسبت رزيستانس و راكتانس در سيم‌پيچ‌هاي يك ترانسفورماتور زمين چگونه است؟ ۳۰۶ ـ در تانك رزيستانس، مقاومت مايع درون آن نسبت به درجه حرارت ايجاد شده در آن چگونه تغيير مي‌كند؟ ۳۰۷ ـ خاصيت رابطه مقاومت مايع درون تانك رزيستانس با درجه حرارت، چه تأثيري بر جريان‌هاي نشتي دارد؟ ۳۰۸ ـ چرا تانك رزيستانس بطور سري با نوترال ترانسفورماتور زمين قرار مي‌گيرد؟ ۳۰۹ ـ چرا در زمستان، دماي مايع تانك رزيستانس، در محدوده معيني حفظ مي‌شود؟ ۳۱۰ ـ آيا مقاومت تانك رزيستانس، در بازديدها و آزمايشات ساليانه مي‌بايد اندازه‌گيري شود؟ ۳۱۱ ـ مزاياي زمين كردن شبكه از طريق مقاومت مايع چيست؟ ۳۱۲ ـ سيم‌پيچ سوم (مثلث) به چه منظور در بعضي از ترانسفورماتورها تعبيه شده است؟ ۳۱۳ ـ براي فرمان رله‌هاي حفاظتي در پست‌ها از چه ولتاژي استفاده مي‌شود؟ ۳۱۴ ـ انواع كليدها را به لحاظ نحوه قرارگرفتن در مدار جريان نام برده و توضيح دهيد. ۳۱۵ ـ رله را به طور مختصر تعريف كنيد. ۳۱۶ ـ عواملي كه در تحريك رله‌هاي حفاظتي نقش دارند و همچنين اصطلاح مربوط به هر يك از اين رله‌ها را نام ببريد. ۳۱۷ ـ رله‌هاي سنجشي، زماني، جهتي، خبردهنده و كمكي را مختصراً توضيح دهيد. ۳۱۸ ـ آلارم يعني چه؟ و به چند گروه تقسيم مي‌شود؟ ۳۱۹ ـ رله‌ها بر حسب ساختمان و تكنيك كارشان، به چند نوع تقسيم مي‌شوند؟ نام ببريد؟ ۳۲۰ ـ تنظيم جريان يك رله زمان ثابت، نسبت به جريان نامي فيدر حدوداً چند برابر است؟ ۳۲۱ ـ فاصله زماني بين عملكرد يك رله و رله هماهنگ شده بعدي را چه مي‌گويند؟ ۳۲۲ ـ رله جرياني زمان معكوس چه مزيتي بر رله جرياني زمان ثابت دارد؟ ۳۲۳ ـ آيا در رله‌هاي زمان معكوس هماهنگ شده، پله زماني (Margin) در نظر گرفته مي‌شود؟ چگونگي اين پله زماني را توضيح دهيد. ۳۲۴ ـ در حالتي كه براي حفاظت فيدر، از دو رله جرياني (براي دو فاز) و يك رله نامتعادلي استفاده شده باشد و در فاز فاقد رله جرياني، اتصالي رخ دهد، چگونه متوجه اتصالي در آن فاز خواهيم شد؟ ۳۲۵ ـ چنانچه فيدر دو فاز شود (دوپل بريكر وصل شود و يا در اثر خط پارگي در يك فاز و بدون ايجاد اتصالي با زمين فقط در دو فاز جريان برقرار شود)، آيا در آن صورت رله نامتعادلي عمل خواهد كرد؟ ۳۲۶ ـ‌ در برخي از پست‌ها (تيپ كوژلكس)كه فاقد تانك رزيستانس و رله Sensetive E/F هستند، براي تشخيص جريان‌هاي نشتي كم، چه تمهيداتي بكار گرفته شده است؟ ۳۲۷ ـ آيا مي‌توانيم مدار رله R.E.F. را يك مدار ديفرانسيالي و يا تفاضلي به حساب آوريم؟ ۳۲۸ ـ زمان عملكرد رلهD.E.F. تأخيري است يا لحظه‌اي؟ ۳۲۹ ـ زماني كه رله R.E.F. عمل مي‌كند، آيا فقط طرف ثانويه ترانسفورماتور را باز مي‌كند. چرا؟ ۳۳۰ ـ عملكرد رله بوخهلتس سريع است يا كند، توضيح دهيد. ۳۳۱ ـ چرا مدار فرمان وصل ترانسفورماتور ،پس از صدور فرمان قطع از طرف رله بوخهلتس، بلوكه مي‌شود؟ ۳۳۲ ـ در ترانسفورماتورهاي بزگ كه براي سيركولاسيون روغن، از پمپ روغن استفاده مي‌شود آيا امكان دارد كه در اثر باز يا بسته شدن دريچه‌هاي ورود و خروج روغن، رله بوخهلتس عمل كرده و فرمان كاذب صادر كند؟ ۳۳۳ ـ آيا براي ترانسفورماتورهاي خشك (رزيني)، مي‌توان از رله بوخهلتس استفاده كرد؟ ۳۳۴ـ ماكزيمم جريان بار در طرف ثانويه يك ترانسفورماتور سه فاز۲۰/۶۳ كيلوولت با قدرت ۳۰MVA چقدر است؟ ۳۳۵ ـ انتخابC.T.هاي طرفين ترانسفورماتور سه فاز۲۰/۶۳ كيلوولت با قدرت۳۰MVA براي طراحي رله ديفرانسيال چگونه صورت مي‌گيرد؟ ۳۳۶ ـ وقتي نسبت C.T هاي طرفين ترانسفورماتور قدرت را متناسب با نسبت‌هاي واقعي موجود در بازارگِرد (ROUND) مي‌كنيم، براي از بين بردن اختلاف جريان‌هاي دو طرف چه تمهيدي مي‌انديشيم ؟ ۳۳۷ ـ‌ وقتي ترانسفورماتور قدرت را فقط تحت ولتاژ (تانسيون) قرار مي‌دهيم (ثانويه باز و بدون بار بوده و فقط اوليه جريان دارد) چرا رله ديفرانسيال عمل نمي‌كند؟ ۳۳۸ ـ جريان هجومي چه جرياني است و چه هارمونيك‌هايي را شامل مي‌شود؟ ۳۳۹ ـ در استفاده از حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور، آيا لازم است بدنه ترانسفورماتور از زمين عايق شود؟ ۳۴۰ ـ چرا در استفاه از حفاظت بدنه ترانسفورماتور قدرت، بدنه آن را از زمين عايق مي‌كنيم؟ ۳۴۱ ـ چرا براي حفاظت كابل به روش ديفرانسيالي، نمي‌توانيم از مقايسه جريان‌هاي طرفين به صورت معمول استفاده كنيم؟ ۳۴۲ ـ اگر ولتاژ A.C يا D.C موجود در جعبه‌هاي منصوب روي بدنه ترانسفورماتور به بدنه اتصالي يابد، آيا رله بدنه ترانسفورماتور عمل مي‌كند؟ ۳۴۳ ـ فرمان رله بدنه ترانسفورماتور لحظه‌اي است يا تأخيري، چرا؟ ۳۴۴ ـ آيا رله بدنه ترانسفورماتور، در اتصال حلقه داخل ترانسفورماتور (بدون ارتباط با بدنه) به عمل درمي‌آيد؟ ۳۴۵ ـ آيا رله بدنه در هنگام اتصال فاز پاره شده سيم‌پيچ داخل ترانسفورماتور با بدنه، فعال مي‌شود؟ ۳۴۶ ـ در صورتي كه صاعقه با بدنه ترانسفورماتور برخورد كند، آيا رله بدنه ترانسفورماتور عمل خواهد كرد؟ ۳۴۷ ـ در صورت برقراري جرقه بين فاز خارج شده از بوشينگ و بدنه ترانسفورماتور، جريان زمين از چه مسيري به زمين برمي‌گردد؟ ۳۴۸ ـ چه عوامل عمده‌اي در تخريب ترانسفورماتور قدرت نقش دارد؟ ۳۴۹ ـ آيا كاهش فركانس، كاهش جريان را در ترانسفورماتور قدرت به دنبال مي‌آورد؟ ۳۵۰ ـ آيا افزايش جريان،كاهش شار را به دنبال ميآورد؟ ۳۵۱ ـ آيا افزايش شار در ترانسفورماتور (كه ناشي از جريان سيم‌پيچ‌ها است) به تمامي از هسته آن مي‌گذرد؟ ۳۵۲ ـ آن قسمت از شار پراكنده كه از طريق بدنه ترانسفورماتور بسته مي‌شود، ‌آيا ارتباطي به گرماي ايجاد شده در بدنه دارد؟ ۳۵۳ ـ رله اضافه شار كه در حفاظت بعضي از ترانسفورماتورهاي قدرت بكار گرفته مي‌شود به چه پارامترهايي حساس است؟ ۳۵۴ ـ چرا رله اضافه شار در ترانسفورماتورهاي منصوب در پست‌هاي نيروگاهي كاربرد دارد؟ ۳۵۵ ـ آيا در پست‌هاي فشار قوي از رله‌هاي ولتاژي نوع A.C هم استفاده مي شود؟ ۳۵۶ ـ فرمان رله‌هاي ولتاژي را سريع انتخاب مي‌كنند يا با تأخير نسبتاً زياد؟ ۳۵۷ ـ آرايش بانكهاي خازني غالباً به چه صورتي است؟ ۳۵۸ ـ اگر با بي‌برق شدن پست، خازن‌ها همچنان به صورت وصل باقي بمانند، با برقدار شدن مجدد و بلافاصله پست، آيا احتمال بروز حادثه اي وجود خواهد داشت؟ چرا؟ ۳۵۹ ـ گاهاً پيش مي‌آيد كه وقتي بانك خازني يك واحد ستاره در سايه و ديگري در آفتاب قرار گيرد، حفاظت تحريك شده و فرمان قطع مي‌دهد علت آن چه مي‌تواند باشد؟ ۳۶۰ ـ وجود فيوز لينك ورودي هر خازن به چه منظوري است؟ ۳۶۱ ـ راكتورهاي سري و به عبارتي پیچك‌هايي كه بطور سري با هر فاز خازن‌ها قرار مي‌گيرند به چه منظوري است؟ ۳۶۲ ـ آيا از برقگير براي حفاظت خازنها هم استفاده مي‌شود؟ ۳۶۳ ـ آيا از روي ظاهر يك خازن، حدوداً مي‌توان درباره سالم بودن آن قضاوت كرد؟ ۳۶۴ ـ آيا درست است كه در پست‌هاي فشار قوي، و يا در كارخانجات، بانك خازني را بدون واسطه كليد به شينه متصل كنيم؟ توضيح دهيد. ۳۶۵ ـ براي سنجش فركانس، كداميك از پارامترهاي جريان، ولتاژ و يا تركيبي از اين دو مورد نياز است؟ ۳۶۶ ـ به جز عوامل داخلي ژنراتور، چه عامل ديگري در خروجي آن موجب تغيير فركانس مي‌شود؟ ۳۶۷ ـ با افزايش فركانس ژنراتور، تلفات شبكه چه تغييري مي‌نمايد؟ توضيح دهيد. ۳۶۸ ـ حذف بار(Load Shedding) كه معطوف به رله‌هاي فركانسي است، در كداميك از پست‌هاي فوق توزيع يا انتقال انجام مي‌شود؟ ۳۶۹ ـ در چه مواقعي مجبور به حذف بار مي‌شويم؟ ۳۷۰ ـ آيا مي‌توانيم بگوييم كه هر چه تنظيم رله فركانسي، مقدار پايين‌تري داشته باشد، اولويت و اهميت فيدر كمتر است؟ ۳۷۱ ـ مراحل عملكرد رله فركانسي در شبكه در چه فركانس‌هايي اتفاق مي‌افتد؟ ۳۷۲ ـ آيا خطوط۶۳ كيلوولتي كه در اثر افت فركانس در شبكه در مراحل چهارگانه قطع مي‌شوند، هميشه خطوط ثابت و معيني مي‌باشند؟ ۳۷۳ ـ در رله واتمتريك، چند پارامتر مورد سنجش قرار مي‌گيرد؟ ۳۷۴ ـ توان حاصله در يك رله واتمتريك چگونه محاسبه مي‌شود؟ ۳۷۵ ـ آيا رله واتمتريك، يك رله جهتي است؟ ۳۷۶ ـ آيا مي‌دانيد كه رله‌هاي واتمتريك را معمولاً در چه مواردي مورد استفاده قرار مي‌دهند؟ ۳۷۷ ـ درچه مواقعي، عمل سنكرن كردن مورد نياز است؟ ۳۷۸ ـ براي سنكرون كردن، چه پارامترهايي از دو طرف با هم مقايسه مي‌شوند؟ ۳۷۹ ـ برابر نبودن فركانس ژنراتور و شبكه به هنگام پارالل كردن، چه اتفاقي را سبب مي‌شود؟ ۳۸۰ ـ رله سنكرون چك در كجا مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ ۳۸۱ ـ چرا مسأله يكسان بودن توالي فازها (Phase Sequence) براي رله سنكرون چك منظور نمي‌شود؟ ۳۸۲ ـ حفاظت‌هاي مهم خطوط انتقال را نام ببريد. ۳۸۳ ـ اگر جريان اتصالي در حدود جريان نامي خط باشد ، آيا رله ديستانس مي‌تواند آن را حس كند؟ ۳۸۴ـ‌ رله اتوركلوزر (رله وصل مجدد) چه نوع رله‌اي است و زمان‌هاي تنظيم شونده آن را توضيح دهيد. ۳۸۵ ـ حفاظت اصلي خط در مقابل اتصال دو فاز به عهده چه رله‌اي است؟ ۳۸۶ ـ حفاظت اتصال فاز به زمين در طول خط به عهده چه رله‌اي است؟ ۳۸۷ ـ براي حفاظت خطوط دوبل از چه رله‌اي استفاده مي شود؟ ۳۸۸ ـ انواع مشخصه‌هاي رله ديستانس را نام ببريد. ۳۸۹ ـ رله High Impedance به چه منظوري استفاده مي‌گردد؟ ۳۹۰ ـ هنگامي كه در يك شبكه سه فاز بين فازها نامتعادلي پيش مي‌آيد چه رله‌اي عمل مي‌كند؟ ۳۹۱ ـ رله ديستانس چه نوع رله‌اي است؟ ۳۹۲ ـ پشتيبان(Back up) رله ديستانس كدام رله است؟ ۳۹۳ ـ جهت دار (Directional) بودن رله ديستانس يعني چه و براي چه منظوري است؟ ۳۹۴ ـ رله‌هاي جهتي به كدام كميت‌ها بستگي دارند و طرز كارشان مشابه كدام وسيله اندازه‌گيري مي‌باشد؟ ۳۹۵ ـ عوامل مورد سنجش در يك رله ديستانس چيست؟ ۳۹۶ ـ آيا همه رله هاي ديستانس، امپدانس را اندازه مي‌گيرند؟ ۳۹۷ ـ رله‌ي ديستانس رابراي حفاظت چه المان‌هايي از شبكه مورد استفاده قرارمي‌دهند؟ ۳۹۸ ـ رله ديستانس در حفاظت خطوط، رله اصلي محسوب مي‌شود يا رله پشتيبان؟ ۳۹۹ ـ بطور كلي، در چه مواردي رله‌هاي ديستانس كاربرد قطعي و ضروري پيدا مي‌كند؟ ۴۰۰ ـ زون‌بندي رله ديستانس چگونه صورت مي‌گيرد؟ ۴۰۱ ـ زمان زون‌هاي مختلف رله ديستانس را معمولاً چه مقدار قرار مي‌دهند؟ ۴۰۲ ـ در حالتي كه سرعت عمل رله ديستانس از اهميت بالايي برخوردار است، پس چرا فقط ۸۵% خط مورد حفاظت را در زون نخست (با فرمان قطع آني) قرار مي‌دهند و ۱۵% بقيه را به زون دوم (با زمان۶/. ثانيه) موكول مي‌كنند؟ ۴۰۳ ـ يك رله ديستانس عمدتاً از چه اجزايي ساخته شده است؟ ۴۰۴ ـ آيا واحد راه انداز رله ديستانس با هر تغيير جريان يا ولتاژي به عمل درمي‌آيد؟ ۴۰۵ ـ واحد سنجشي رله ديستانس چه مي‌كند؟ ۴۰۶ ـ آيا در اتصالي‌هاي دورتر، جريان اتصال كوتاه بيشتر است؟ ۴۰۷ ـ آيا لزومي دارد كه رله ديستانس جهتي هم باشد؟ ۴۰۸ ـ تفاوت عمده يك رله MHO با رله نوع امپدانسي در چيست؟ ۴۰۹ ـ رله افست مهو (Offset Mho) چگونه رله‌اي است؟ ۴۱۰ ـ مشخصه يك رله راكتانسي چگونه است؟ ۴۱۱ ـ‌ آيا رله‌هاي ديستانس معمولي، خط پارگي (بدون ايجاد اتصالي با ساير فازها و يا زمين) را احساس مي‌كنند؟ ۴۱۲ ـ چه زماني رله مثلث باز (Open Delta) عمل مي‌كند؟ ۴۱۳ ـ بدترين حالت اتصال كوتاه چه نوعي است؟ ۴۱۴ ـ كاربرد رله فاصله ياب(Fault Locator) چيست؟ ۴۱۵ ـ كار رله دريافت ‌سيگنال ‌تريپ ‌از طريق ‌سيم ‌پيلوت ‌يا كرير (Carrier or Pilot Wire Receive Relay) چيست؟ ۴۱۶ ـ روش‌هاي درجه‌بندي زماني رله ديستانس را بنويسيد. ۴۱۷ ـ منحني زماني رله ديستانس معرف چيست؟ توضيح دهيد. ۴۱۸ ـ انواع رله‌هاي شروع كننده را نام ببريد و توضيح دهيد به چه منظوري استفاده مي‌شود. ۴۱۹ ـ آيا لزومي دارد كه رله ديستانس جهتي باشد؟ ۴۲۰ ـ چرا واحدهاي راه انداز در رله‌اي ديستانس تعبيه شده‌اند؟ ۴۲۱ ـ کد استاندارد ANSI رله های دیستانس ودیفرانسیل ترانسفورماتور که در دستورالعملهای ثابت بهره برداری ذکر شده چیست؟ ۴۲۲- نقش امواج کریر در حفاظت را شرح دهید . ۴۲۳ ـ ‌بدست آ‌وردن جريان يا ولتاژ اوليه از روي ستينگهاي رله چگونه است؟ ۴۲۴ ـ منظور از Power Swing Blocking چيست و چگونه عمل مي‌كند؟ ۴۲۵ ـ مقاومت شبكه ارتينگ كه براي حفاظت به كار مي‌رود بايستي چه مقدار باشد؟ ۴۲۶ ـ دو مورد از حفاظت‌هاي مكانيكي ترانسفورماتور را نام ببريد. ۴۲۷ ـ حفاظت اصلي ترانسفورماتور قدرت كدام رله بوده و حفاظت‌هاي پشتيبان(BACK UP) آن را نام ببريد. ۴۲۸ ـ خطاهاي خارجي تهديد كننده ترانسفورماتور را نام ببريد. ۴۲۹ ـ عملكرد رله ديفرانسيل در چه مواردي است؟ ۴۳۰ ـ‌ علل اينكه در حفاظت ترانسفورماتور، رله ديفرانسيل به كار مي‌بريم چيست؟ ۴۳۱ ـ محدوده عملكرد رله ديفرانسيل چقدر است؟ ۴۳۲ ـ رله ديفرانسيل چه مواقعي عمل مي‌كند و نحوه عملكرد آن چگونه است؟ ۴۳۳ ـ‌ كدام رله براي حفاظت و بهره‌برداري از ترانسفورماتور پست‌هاي۶۳كيلو ولت نياز حتمي مي‌باشد؟ ۴۳۴ ـ ترانسفورماتور تطبيق مخصوص كه براي رله ديفرانسيل به كار مي‌رود با نسبت تبديل ۱:۱ به چه منظوري استفاده مي‌گردد؟ ۴۳۵ ـ علت مجهز بودن رله‌هاي زمين به فيلتر در شبكه‌هاي فشار قوي چيست؟ ۴۳۶ ـ ترانسفورماتورهاي جريان مياني(C.T. INTERPOSE) را براي چه منظوري در مسير جريان C.T. هاي رله ديفرانسيل قرار مي‌دهند؟ ۴۳۷ ـ حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور را به طور شماتيك رسم كنيد. ۴۳۸ ـ واحد هارمونيك‌گير رله ديفرانسيل چه كاري انجام مي‌دهد؟ ۴۳۹ ـ علت استفاده از سيم‌پيچ نگهدارنده در رله ديفرانسيل چيست؟ ۴۴۰ ـ حفاظت ترانسفورماتور در مقابل گازهاي ناشي از انفجار داخل ترانسفورماتور، به عهده چه رله‌اي مي‌باشد؟ ۴۴۱ ـ رله بوخهلتس به چه منظوري در ترانسفورماتورها تعبيه گرديده است؟ ۴۴۲ ـ رله بوخهلتس در چند مرحله عمل مي‌كند؟ ۴۴۳ ـ پس از عملكرد رله بوخهلتس شرايط وصل مجدد به چه صورت است؟ ۴۴۴ ـ پايداري رله ديفرانسيل(Stability) را مختصراً توضيح دهيد. ۴۴۵ ـ اگر ترانسفورماتور قدرت را در حالتي كه تپ آن ماكزيمم مقدار را دارد، برقدار كنيم، فقط تحت تانسيون قرار دهيم)، احتمال عملكرد چه رله‌هايي وجود دارد؟ چرا؟ ۴۴۶ ـ حفاظت ترانسفورماتور را در مقابل اتصال بدنه توضيح دهيد؟ ۴۴۷ ـ رله نوترال براي حفاظت چه مواردي است؟ ۴۴۸ ـ رله اتصال بدنه (Tank Protection) در چه مواقعي عمل مي‌كند و در چه صورت مي‌توان ترانسفورماتور را مجدداً مدار قرار داد؟ ۴۴۹ ـ رله R.E.F. ، حفاظت چه محدوده‌اي را برعهده دارد و چگونه عمل مي‌كند؟ ۴۵۰ ـ براي حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه و كليدزني از چه وسيله‌اي استفاده مي‌گردد؟ ۴۵۱ ـ‌ براي حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه جريان از چه رله‌اي استفاده مي‌شود؟ ۴۵۲ ـ شاخك‌هاي ميله‌اي روي بوشينگ‌هاي ترانسفورماتور چه كاري را انجام مي‌دهند؟ ۴۵۳ ـ رله جريان زياد(Over Current) و اتصال زمين (E/F) در طرف فشار قوي ترانسفورماتور چه نقشي دارند و چه زماني عمل مي‌كنند؟ ۴۵۴ ـ اگر رله‌هاي ارت فالت(E/F) فيدر خروجي و فيدر ترانس، به هنگام اتصال با زمين در هر يك از خروجي‌ها،‌ عمل نكنند چه تجهيزاتي در خطر هستند و كدام رله به صورت نجات‌دهنده عمل مي‌كند؟ ۴۵۵ ـ حفاظت تپ چنجر ترانسفورماتور چه نام دارد و اگر عمل كند چه اتفاقي مي‌افتد؟ ۴۵۶ ـ رله جريان زياد زماني،كه به منظور حفاظت ترانسفورماتور به كار مي‌رود معمولاً در چه جرياني تنظيم مي‌شود؟ ۴۵۷ ـ انواع رله‌هاي حفاظتي جرياني را نام ببريد. ۴۵۸ ـ چه نوع حفاظت‌هايي باعث قطع توأم كليد۶۳ و۲۰ كيلوولت ترانسفورماتور مي‌شود؟ ۴۵۹ ـ عملكرد رله هاي كنترل درجه حرارت سيم‌پيچ و روغن را توضيح دهيد. ۴۶۰ ـ در ترانسفورماتور سوپاپ اطمينان يا دريچه انفجار چيست؟ ۴۶۱ ـ سيستم فايرفايتينگ نوع سرجي در ترانسفورماتور چگونه عمل مي‌كند؟ ۴۶۲ ـ وظيفه رله جريان زياد لحظه‌اي را بيان كنيد. ۴۶۳ ـ وظيفه رله اتصال زمين لحظه‌اي را بيان كنيد. ۴۶۴ ـ وظيفه رله جريان زياد تأخيري را بيان كنيد. ۴۶۵ ـ وظيفه رله اتصال زمين حساس را بيان كنيد. ۴۶۶ ـ وظيفه رله ضريب قدرت را بيان كنيد. ۴۶۷ ـ رله اضافه ولتاژ چيست؟ ۴۶۸ ـ وظيفه رله فرمان قطع (Trip Relay) را بيان كنيد. ۴۶۹ ـ وظيفه ثابت نگه داشتن ولتاژ ثانويه ترانسفورماتورها از طريق كنترل تپ به عهده چه رله‌اي مي‌باشد؟ ۴۷۰‌ ـ رله كنترل كننده سطح روغن در ترانسفورماتور چيست؟ ۴۷۱ ـ تفاوت رله ماكزيمم جريان جهتي با رله‌هاي ماكزيمم جريان معمولي را شرح دهيد. ۴۷۲ ـ نحوه عملكرد رله اضافه جريان را شرح دهيد. ۴۷۳ ـ رله‌هاي I.D.M.T Inverse Definite Minimum Time)) چه نوع رله‌هايي هستند؟ ۴۷۴ ـ رله اوركارنت (O/C) به كار رفته در شبكه از چه نوع رله‌هايي است و معمولاً اجازه عبور جريان را تا چه حدي مي‌دهد؟ ۴۷۵ ـ رله راه انداز اوركارنتي دقيق‌تر عمل مي‌كند يا رله راه‌انداز امپدانسي؟ ۴۷۶ ـ آيا مي‌توان از رله اوركارنت به عنوان راه انداز رله ديستانس استفاده نمود؟ ۴۷۷ ـ ‌در يك فيدر خروجي، اتصال كوتاهي رخ مي‌دهد، آيا رله R.E.F. عمل مي‌كند؟ ۴۷۸ ـ اشكال رله اوركارنت زمان ثابت در حفاظت فيدرها چيست؟ ۴۷۹ـ براي حفاظت فيدرهاي خروجي چه رله‌هايي به كار مي‌رود؟ ۴۸۰ ـ تنظيم زمان علمكرد رله‌هاي اوركارنت فيدرهاي خروجي و باس كوپلر ورودي۲۰و۶۳كيلوولت چگونه است؟ ۴۸۱ ـ مزيت رله‌هاي زمان معكوس(Inverse Time) در حفاظت فيدرها چيست؟ ۴۸۲ ـ محل نصب رله جريان زياد تأخيري در كجاي خط مي‌تواند باشد؟ ۴۸۳ ـ‌ عامل ضربه كه موجب قطع بي‌دليل كليدها مي‌شود چيست؟ ۴۸۴ ـ چند مورد از حفاظت‌هاي الكتريكي ترانسفورماتور را نام ببريد. ۴۸۵ ـ يك فيدر با رله بار زياد (Over Load) محافظت شده است و اتصال كوتاه شديدي رخ مي‌دهد و جريان شديدي از فيدر مي‌گذرد، آيا اين رله قادر به قطع فيدر خواهد بود؟چرا؟ ۴۸۶ ـ در يك رله اورلود، زمان تأخير در قطع به چه چيزي بستگي دارد؟ ۴۸۷ ـ آيا يك رله اوركارنت مي‌تواند به جاي يك رله اورلود نيز عمل كند؟ چرا؟ ۴۸۸ ـ سيستم زمين را تعريف و روش‌هاي ايجاد آن را نام ببريد. ۴۸۹ ـ چرا براي تغذيه رله‌ها و حفاظت، از ولتاژ DC استفاده مي‌كنند؟ ۴۹۰ ـ حفاظت براي باتري‌هاي ۱۱۰ ولت DC را نام ببريد؟ ۴۹۱ ـ آلارم‌هاي ۶۳ و۲۰ كيلوولت Inter Trip چه مفهومي دارد؟ ۴۹۲ ـ براي حفاظت تغذيه ۲۲۰ ولت AC چه حفاظت‌هايي وجود دارد؟ ۴۹۳ ـ علت قطع شدن AC و آمدن آلارم مربوطه در پست‌ها چه مي‌تواند باشد؟ ۴۹۴ ـ چرا عيب فيوز(Fuse Failure) بعد از ظاهر شدن پاك نمي‌شود؟ ۴۹۵ ـ روشن شدن انديكاتورDiscrepancy (تفاوت ـ‌ عدم هماهنگ بودن) مربوط به ديژنكتورها و سكسيونرهاي روي تابلوفرمان چه معني مي‌دهد؟ ۴۹۶ ـ برقگير چيست؟ ۴۹۷ ـ برقگير در پست‌هاي فشار قوي كجا نصب مي‌گردد؟ ۴۹۸ ـ حفاظت پست در مقابل برخورد مستقيم صاعقه چگونه انجام مي‌شود؟ ۴۹۹ ـ آيا برقگيرهاي غيرخطي در حالت طبيعي جريان ضعيف حدود ميلي‌آمپر را به زمين انتقال مي دهند؟ ۵۰۰ ـ حداقل ولتاژ برقگير در شبكه زمين شده، چه مقدار است؟ ۵۰۱ ـ انواع برقگير را نام ببريد؟ ۵۰۲ ـ دستگاه تطبيق امپدانس شامل چه تجهيزاتي مي‌باشد؟ ۵۰۳ ـ P.L.C. را به‌طور خلاصه شرح دهيد. ۵۰۴ ـ اجزا اصلي سيستم P.L.C. را نام ببريد. ۵۰۵ ـ روش‌هاي مختلف اتصال سيستم P.L.C. به خطوط را نام ببريد. ۵۰۶ ـ موارد كاربرد P.L.C. را به طور خلاصه شرح دهيد. ۵۰۷ ـ سيستم اسكادا (Scada) چيست؟ ۵۰۸ ـ مزاياي سيستم اسكاردا را نام ببريد. ۵۰۹ ـ منظور از نقاط آنالوگ(Analoge) چيست؟ ۵۱۰ ـ منظور از نقاط Status چيست؟ ۵۱۱ ـ يك سيستم اسكادا بطور كلي از چند بخش تشكيل شده است؟ ۵۱۲ ـ R.T.U چيست؟ ۵۱۳ ـ معمولاً در يك سيستم اسكادا، كنترل چه نقاطي از يك پست فوق توزيع مورد نياز است و در سيستم اطلاعات آن نمايش داده مي‌شود؟ ۵۱۴- در یک سیستم اسکادا معمولاً چه وضعیتهایی نشان داده می شود ؟ ۵۱۵ ـ در يك سيستم اسكادا معمولاً چه مقاديري نمايش داده مي‌شود؟ ۵۱۶ ـ مودم(Modem) چيست؟ ۵۱۷ ـ مفهوم Redundancy در سيستم‌هاي اسكادا به چه معني است؟ ۵۱۸ ـ سلسله مراتب مراكز ديسپاچينگ در سطح شبكه برق ايران چگونه است؟ ۵۱۹ ـ‌ در سطح شركت برق منطقه‌اي تهران چند مركز ديسپاچينگ فوق توزيع وجود دارد؟ ۵۲۰ ـ شبكه كامپيوتري هر يك از مراكز ديسپاچينگ فوق توزيع شامل چه تجهيزاتي است؟ ۵۲۱ ـ نرم‌افزارهاي مراكز ديسپاچينگ فوق توزيع از چه نوعي هستند؟ ۵۲۲ ـ در سيستم‌هاي اسكادا تفاوت Event با Alarm چيست؟ ۵۲۳ ـ نحوه ارتباط مركز اصلي ديسپاچينگ فوق توزيع با مراكز فرعي ديسپاچينگ فوق توزيع چگونه است؟ ۵۲۴ ـ عملكرد پايانه دوردست در سيستم اسكادا را تعريف كنيد. ۵۲۵ ـ ارتباط پايانه با مركز كنترل و يا سيستم چگونه است؟ ۵۲۶ ـ‌ از تابلوي مارشالينگ راك (Marshaling Rack) به چه منظوري استفاه مي‌گردد؟ ۵۲۷ ـ سخت‌افزار پايانه داراي چند قسمت اصلي است؟ ۵۲۸ ـ محيط انتقال جهت تبادل اطلاعات بين پايانه و مركز چند نوع مي‌باشد نام ببريد. ۵۲۹ ـ انواع داده‌هاي قابل پردازش در پايانه دوردست را بيان كنيد. ۵۳۰ ـ فيبر نوري چيست و از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟ ۵۳۱ ـ هدف از به‌كارگيري شبكه فيبر نوري در برق تهران چيست؟ ۵۳۲ ـ‌روش انجام تست نقطه به نقطه را شرح دهيد. ۵۳۳ ـ سيستم راديوترانك چيست؟ ۵۳۴ ـ مزاياي سيستم راديوترانك چيست؟ ۵۳۵ ـ عدم تداخل و امنيت ارتباطي در سيستم راديوترانك چگونه ايجاد مي‌شود؟ فصل پنجم سیستم مدیریت کیفیت و عملیات در شبکه ۵۳۶ ـ منظور از سيستم مديريت كيفيت را بيان كنيد. ۵۳۷ ـ استاندارد ISO 9001 را به اختصار توضيح دهيد؟ ۵۳۸ ـ استانداردهاي سري ISO 9000 توسط چه سازماني تدوين شده است؟ ۵۳۹ ـ سيستم تضمين كيفيت در حوزه ديسپاچينگ و بهره‌برداري بر مبناي چه استانداردي طراحي و تدوين شده است؟ ۵۴۰ ـ اهداف يك شركت جهت دريافت گواهينامه ISO 9000 چيست؟ ۵۴۱ ـ مستندات كيفيت چيست؟ ۵۴۲ ـ مميزي كيفيت را تعريف كنيد. ۵۴۳ ـ مهمترين اهداف حوزه ديسپاچينگ و بهره‌برداري را در خط‌مشي كيفيت بيان كنيد. ۵۴۴ ـ فرآيند چيست و در استاندارد ISO 9001 فرآيندگرايي به چه معناست؟ ۵۴۵ ـ در سيستم مديريت كيفيت معاونت توليد و انتقال نيرو، منظور از حوزه ديسپاچينگ بهره‌برداري چيست؟ ۵۴۶ ـ اهداف كيفي (Quality obfectives) چيست؟ ۵۴۷ ـ در حوزه ديسپاچينگ و بهره‌برداري «محصول» چيست؟ ۵۴۸ ـ مهم‌ترين مشخص كيفي محصول در حوزه ديسپاچينگ و بهره‌برداري چيست؟ ۵۴۹ ـ منظور از «كنترل وسايل اندازه‌گيري و نظارت برفرآيند» در استاندارد ISO 9001:2000چيست؟ ۵۵۰ ـ‌ منظور از «رضايت مشتري» در استاندارد ايزو ۹۰۰۱ چيست؟ ۵۵۱ ـ اعتبار گواهينامه‌هاي ايزو ۹۰۰۱ چه مدت است؟ ۵۵۲ ـ ارزيابي سالانه وزارت نيرو از عملكرد شركت‌هاي برق منطقه‌اي بر اساس چه مدلي صورت مي‌گيرد؟ ۵۵۳ ـ چارچوب مدل E.F.Q.M چيست؟ ۵۵۴ ـ جايزه ملي كيفيت ايران چند سطح دارد؟ ۵۵۵ ـ در مدل E.F.Q.M اظهارنامه چيست؟ ۵۵۶ ـ چرخه P.D.C.A و بهبود مستمر را توضيح دهيد. ۵۵۷ ـ در سيستم‌هاي مديريت كيفيت چند نوع مميزي وجود دارد؟ ۵۵۸ ـ مميزي مراقبتي چيست؟ ۵۵۹ ـ اهداف مقررات حفاظت استاندارد در تأسيسات برق را نام ببريد. ۵۶۰ ـ چه عملياتي جهت ايجاد محيط ايمن كار لازم است، ‌نام ببريد. ۵۶۱ ـ كارت احتياط را تعريف كنيد. ۵۶۲ ـ موارد كاربرد كارت احتياط (مجري كار) را بنويسيد. ۵۶۳ ـ وظايف درخواست‌كننده كارت احتياط (مجري كار) را بنويسيد. ۵۶۴ ـ مقررات ابطال كارت احتياط را توضيح دهيد. ۵۶۵ ـ كارت‌هاي حفاظتي و هشدار دهنده را نام ببريد. ۵۶۶ ـ فرم‌هاي حفاظتي را نام ببريد. ۵۶۷ ـ چرا صدور كارت احتياط هيچگونه حفاظتي را تضمين نمي‌كند؟ ۵۶۸ ـ وظيفه‌دارنده كارت احتياط در صورتي كه متوجه شود ارتباطش با صادركننده قطع شده است چيست؟ ۵۶۹ ـ كارت حفاظت شخصي را تعريف كنيد. ۵۷۰ ـ موارد كاربرد كارت حفاظت شخصي را نام ببريد. ۵۷۱ ـ وظايف درخواست‌كننده كارت حفاظت شخصي را بيان كنيد. ۵۷۲ ـ وظايف صادركننده كارت حفاظت شخصي چيست؟ ۵۷۳ ـ نحوه ابطال كارت حفاظت شخصي را بيان كنيد. ۵۷۴ ـ موارد استفاده ازكارت حفاظت دستگاه را بنويسيد. ۵۷۵ ـ دستور نصب كارت حفاظت دستگاه توسط چه كساني صادر مي‌شود؟ ۵۷۶ ـ تكميل كننده، تصويب كننده و تصويب كننده نهائي، فرم درخواست صدور ضمانت نامه را نام ببريد. ۵۷۷ ـ قبل از صدور فرم ضمانت نامه چه فرمي تكميل مي‌گردد؟ ۵۷۸ ـ در صورتي كه فرم‌هاي ضمانت‌نامه براي انجام كار بيشتر از يك رو صادر شده باشد وظيفه دارنده ضمانت‌نامه چيست؟ ۵۷۹ ـ چه كسي موظف است قبل از شروع كار ابتدا در طرفين محل كار اتصال زمين موقت نصب كند؟ ۵۸۰ ـ جداسازي را تعريف كنيد. ۵۸۱ ـ بدون انرژي كردن را تعريف كنيد. ۵۸۲ ـ فرم تضمين‌نامه ايستگاه را شرح دهيد. ۵۸۳ ـ دو مورد مهم از مواردي كه صادركننده مجاز به ابطال فرم ضمانت‌نامه نمي‌باشد را شرح دهيد. ۵۸۴ ـ دارنده ضمانت‌نامه موظف است قبل از شروع كار چه مواردي را به كاركنان تحت سرپرستي اطلاع دهد؟ ۵۸۵ ـ زمان اعتبار صدور ضمانت‌نامه چه مدتي مي‌باشد؟ ۵۸۶ ـ شرايط صدور فرم اجازه كار و آزمايش را توضيح دهيد. ۵۸۷ ـ هنگامي كه فرم اجازه كار و آزمايش صادر شده باشد و دارنده ضمانت‌نامه حين انجام كار نياز به انجام آزمايش داشته باشد، چه اقداماتي انجام مي‌گيرد؟ ۵۸۸ ـ آيا دارنده ضمانت‌نامه مي‌تواند محيط كار را ترك كند؟ توضيح دهيد. ۵۸۹ ـ چنانچه لازم باشد براي انجام كارهاي مختلف بر روي يك دستگاه، مدار يا خط براي گروه‌هاي مختلف چند ضمانت‌نامه صادر شود چه اقداماتي انجام مي‌گيرد؟ ۵۹۰ ـ نحوه استفاده از كارت‌هاي عمليات ممنوع را شرح دهيد. ۵۹۱ ـ دامنه كاربرد فرم محدوده‌ي مجاز انجام كار را بيان كنيد. ۵۹۲ ـ منظور از درج نقاط تضمين شده در پشت فرم درخواست صدور ضمانت نامه چيست؟ ۵۹۳ ـ در صورتي كه محل انجام كار دور از دسترس باشد و صادركننده ضمانت‌نامه به علت بُعد مسافت قادر به بازرسي محل كار نباشد، چگونه مي‌تواند نسبت به لغو فرم ضمانت‌نامه اقدام نمايد؟ ۵۹۴ ـ افرادي كه مي‌خواهند براي انجام بازديد يا بازرسي وارد محوطه‌اي كه ضمانت‌نامه روي آنها صادرگرديده بشوند، چه مواردي را بايد به مورد اجرا گذارند؟ ۵۹۵ ـ در چه صورتي مسئول بهره‌براري موظف است از تصويب درخواست صدوركارت احتياط خودداري كند؟ ۵۹۶ ـ در صورتي كه مسئولان بهره‌برداري (اپراتورها) نتوانند با دارنده كارت احتياط ارتباط برقرار كنند و با به علت دوري راه قادر به اعزام نفر نباشند، در اين حالت مجاز به انجام چه كاري خواهند بود؟ ۵۹۷ ـ در فرمهاي ضمانت‌نامه، كار مجازي كه بايد انجام شود را تعريف كنيد. ۵۹۸ ـ در چه صورتي مي‌توان روي نقاط تضمين (جداسازي و بدون انرژي كننده) نسبت به انجام كار اقدام نمود؟ ۵۹۹ ـ منظور از پايدار نگهداشتن سرويس برق در شبكه‌هاي برق انتقال نيرو چيست؟ ۶۰۰ ـ دستگاه‌ها يا خطوطي كه تحت فرم اجازه كار از سرويس خارج مي‌شوند را تعريف كنيد. ۶۰۱ ـ دستگاه‌ها و يا خطوطي كه انجام كار بر روي آنها مجاز شده را تعريف كنيد. ۶۰۲ ـ نقاط تضمين (جداسازي و بدون انرژي كننده) بايد داراي چه نوع مكانيزمي باشند؟ ۶۰۳ ـ دستگاه‌ها و يا خطوط مجزا شده در فرم تضمين‌نامه ايستگاه را تعريف كنيد. ۶۰۴ ـ در صورتي كه دارنده ضمانت‌نامه به عللي نتواند در محيط كار حاضر شود در اين صورت موظف به انجام چه اقدامي خواهد بود؟ ۶۰۵ ـ انواع مجوز كارهاي مختلف و متداول در شبكه‌هاي برق انتقال نيرو را توضيح دهيد. ۶۰۶ ـ شرايط انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي الكتريكي را بيان كنيد. ۶۰۷ ـ درخواست كننده قبل از صدور فرم ضمانت‌نامه تحت چه شرايطي مجاز به انجام كار خواهد بود؟ ۶۰۸ ـ چرا در فرم‌هاي ضمانت‌نامه رديف «بررسي شد به وسيله» بايستي توسط دارنده ضمانت‌نامه بررسي و تأئيد شد؟ ۶۰۹ ـ شرايط عمليات جداسازي ازمنابع انرژي الكتريكي را بيان كنيد. ۶۱۰ ـ فرم تضمين‌نامه ايستگاه چه شرايطي را براي انجام كار بوجود مي‌آورد؟ ۶۱۱ ـ در چه شرايط و مواقعي مي‌توان از فرمهاي ضمانت‌نامه استفاده نمود؟ ۶۱۲ ـ فرم درخواست صدور ضمانت‌نامه راچه كساني مي‌توانند تكميل كنند؟ ۶۱۳ ـ در چه صورتي صادركننده ضمانت نامه موظف است انجام آزمايش را تصويب نكند؟ ۶۱۴ ـ كارت حفاظت دستگاه را تعريف كنيد. ۶۱۵ ـ چه كساني بايد حتماً يك نسخه از مقررات ايمني داشته باشند؟ ۶۱۶ ـ اپراتور چه وظيفه‌اي در قبال كتابچه مقررات ايمني دارد؟ ۶۱۷ ـ درصورت وجود اشكال پس از اعلام پايان كار گروه تعميراتي به هنگامي كه فرم محدوده مجاز انجام كار صادر گرديده چه اقداماتي بايد انجام داد؟ ۶۱۸ ـ اتصال زمين متحرك را تعريف كنيد. ۶۱۹ ـ اتصال زمين اضافي را تعريف كنيد. ۶۲۰ ـ تجهيزات برقدار را تعريف كنيد. ۶۲۱ ـ آيا مي‌توان با توافق قبلي و يا توسط علائم، نسبت به برقدار و يا بي‌برق نمودن تجهيزات اقدام نمود؟ ۶۲۲ ـ شخص مانوركننده قبل از قطع و وصل سكسيونرها در محوطه، چه كاري بايد انجام دهد؟ ۶۲۳ ـ تابلوهاي خطر و احتياط و حصارها و موانع ديگر بايد تحت سرپرستي چه كسي نصب شوند؟ ۶۲۴ ـ چرا تمام تجهيزات پست را ارت مي‌نماييم؟ ۶۲۵ ـ قبل از جريان دادن فيدرهاي ۲۰ كيلوولت چه بايد كرد؟ ۶۲۶ ـ فرق سكسيونر و ديژنكتور چيست؟ ۶۲۷ ـ چرا در طرفين ديژنكتور ها معمولاً سكسيونر قرار مي‌دهند؟ ۶۲۸ ـ در صورت قطع كاملD.C پست، وظيفه اپراتور و مركز كنترل چيست؟ ۶۲۹ ـ جهت ايجاد اتصال زمين موقت ابتدا چه بايدكرد؟ ۶۳۰ ـ در موقع برداشتن اتصال زمين موقت چه بايدكرد؟ ۶۳۱ ـ ايمني را تعريف كنيد. ۶۳۲ ـ ريسك را تعريف كنيد. ۶۳۳ ـ شخص مجاز را تعريف كنيد. ۶۳۴ ـ فرد صلاحيتدار را تعريف كنيد. ۶۳۵ ـ نمونه اي از وسايل ايمني را نام ببريد. ۶۳۶ ـ فازمترها چند نوع هستند؟ ۶۳۷ ـ چنانچه فازمتري وجود برق در يك هادي را نشان نداد،آيا مي‌توان مطمئن شد كه هادي مذكور فاقد برق مي‌باشد؟ ۶۳۸ ـ آيا مي‌توان براي امتحان فاز در يك هادي كه اختلاف ولتاژ آن با زمين كيلوولت است از فازمتر۴۰۰ ولت استفاده كرد؟ ۶۳۹ ـ در رابطه با ايمني پست چند نوع ولتاژ مطرح مي‌شود؟ نام ببريد. ۶۴۰ ـ ولتاژ گام را تعريف كنيد. ۶۴۱ ـ ولتاژ تماس را تعريف كنيد. ۶۴۲ ـ چرا اپراتور در مواقع احساس خطر جاني و ديگر موارد ضروري، بايد مراتب را ابتدا به مركز كنترل گزارش نموده و سپس اقدام به قطع دستگاه نمايد؟ ۶۴۳ ـ در مورد حوادث اضطراري كه زمان در آن نقش مهمي دارد وظيفه اپراتور چيست؟ ۶۴۴ ـ جريان متناوب خطرناكتر است يا جريان مستقيم، چرا؟ ۶۴۵ ـ حداقل جريان متناوب و مستقيم كه براي بدن انسان خطرناك هست را نام ببريد. ۶۴۶ ـ خطرناك‌ترين حالت برق‌گرفتگي چه موقع است؟ ۶۴۷ ـ آيا مي‌توان يك خط برقدار را ارت نمود؟ ۶۴۸ ـ اختلالات و عوارض بعدي پس از برق‌گرفتگي كدامند؟ ۶۴۹ ـ انواع اتصالي در شبكه برق را نام برده و بدترين نوع اتصالي را مشخص كنيد. ۶۵۰ ـ آيا مقاومت الكتريكي بدن انسان ثابت است؟ توضيح دهيد. ۶۵۱ ـ حداكثر ولتاژ تماس در جريانDC.AC با توجه به ماكزيمم زمان مجاز براي قطع مدار چقدر است؟ ۶۵۲ ـ حالت هاي مختلف عبور جريان برق از بدن كدامند؟ ۶۵۳ ـ خطرناك‌ترين حالت عبور جريان برق از بدن انسان كدام حالت است؟ ۶۵۴ ـ حداقل اصول اساسي ايمني در صنعت برق را شرح دهيد. ۶۵۵ ـ حداقل فواصل مجاز از نزديكترين هادي برقدار تا سطح زمين ياسكوي توقف در پست‌ها و كليدخانه‌هاي فشار قوي چقدر است؟ ۶۵۶ ـ براي انجام كار روي پايه‌ها و برج‌هاي حائل هادي‌هاي برقدار فشار قوي، فواصل مجاز مشخص شده مابين قسمت‌هاي بدنيا ابزار كار تا قسمت برقدار چه مقدار مي‌باشد؟ ۶۵۷ ـ آيا در موقع نزديك شدن طوفان و رعد و برق مي‌توان روي خطوط هوايي كار كرد؟ ۶۵۸ ـ شدت ضايعات الكتريكي پس از تماس بدن انسان با منبع الكتريكي، به چه عواملي بستگي دارد؟ ۶۵۹ ـ مقاومت نسوج بدن انسان را به ترتيب نام ببريد. ۶۶۰ ـ مقاومت پوست بدن انسان در حالتهاي مختلف چقدر است؟ ۶۶۱ ـ كمك‌هاي اوليه را تعريف و اهداف آن را نام ببريد. ۶۶۲ ـ ويژگي‌هاي شخص كمك‌دهنده در امدادگري و كمك‌رساني به مصدوم را نام ببريد. ۶۶۳ ـ علائم حياتي بدن انسان چيست ؟ ۶۶۴ ـ چهار عامل مهم در تعيين پاسخ انسان نسبت به ارتعاش چيست؟ ۶۶۵ ـ حداكثر زمان مجاز براي اتصال ولتاژهاي ۵۰-۷۵ و۹۰-۱۱۰ ولت به بدن انسان چقدر مي باشد؟ ۶۶۶ ـ سه عامل مهم كه در برق‌گرفتگي قابل بررسي است را نام ببريد. ۶۶۷ ـ عوامل موثر در برق گرفتگي را بيان كنيد. ۶۶۸ ـ برق‌گرفتگي به چند طريق معمول است، نام ببريد. ۶۶۹ ـ خطرات ناشي از سيستم‌هاي برقي را نام ببريد. ۶۷۰ ـ اهداف بهداشت حرفه اي را نام ببريد. ۶۷۱ ـ وظايف كارگر در محيط كار چيست؟ ۶۷۲ ـ وظايف كارفرما در ارتباط با مسائل كارگران چيست؟ ۶۷۳ ـ به طور كلي عوامل زيان‌آور در محيط كار را بيان كنيد. ۶۷۴ ـ عوامل شيميائي به چند طريق مي توان به بدن انسان صدمه وارد كند؟ نام ببريد. ۶۷۵ ـ عوامل فيزيكي كه در محيط كار مي‌تواند باعث ناراحتي ها يا امراض گوناگون براي افراد شود را نام ببريد. ۶۷۶ ـ منابع توليد حرارت الكتريكي را نام ببريد. ۶۷۷ ـ عواملي كه نقطه اشتعال به آنها بستگي دارد را نام ببريد. ۶۷۸ ـ درجه حرارت اشتعال يا نقطه خود به خودسوزي را تعريف كنيد. ۶۷۹ ـ به طور كلي منابع توليد حرارت را نام ببريد. ۶۸۰ ـ طبقات آتش‌سوزي‌ها به طور كلي به چند دسته تقسيم مي‌شوند؟ ۶۸۱ ـ آتش به چند طريق گسترش مي‌يابد؟ ۶۸۲ ـ مثلث آتش را تعريف كنيد. ۶۸۳ ـ به طور كلي براي خاموش كردن آتش، چه بايد كرد؟ ۶۸۴ ـ انواع خاموش‌كننده‌هاي آتش را از نظر وضعيت ظاهري نام ببريد. ۶۸۵ ـ انواع وسايل خاموش كننده از نظر محتواي مواد اطفاي حريق كدامند؟ ۶۸۶ ـ خاموش‌كننده‌هاي مواد كف چند نوعند؟ ۶۸۷ ـ ماده هالوژنه را تعريف كنيد. ۶۸۸ ـ براي خروج مواد خاموش‌كننده و هدايت آن به طرف آتش نياز به چه عاملي مي‌باشد؟ ۶۸۹ ـ نكته مهم به هنگام استفاده از كپسول‌هاي آتش نشاني چيست؟ ۶۹۰ ـ در آتش‌سوزي وسايل الكتريكي و الكترونيكي چه بايد كرد؟ ۶۹۱ ـ براي خاموش كردن آتش‌هاي ناشي از مايعات (قابل اشتعال) از چه نوع كپسولي بايد استفاده كرد؟ ۶۹۲ ـ به هنگام استفاده از خاموش‌كننده‌هاي محتوي گاز CO2 عمل قطع هوا چگونه انجام مي‌شود؟ ۶۹۳-گاز CO2 كه درخاموش‌كننده هاي تجهيزات برقي به كار مي‌رود را شرح دهيد. ۶۹۴ ـ هالن ۱۰۴ كه يك خاموش كننده هالوژنه است چگونه عمل مي‌كند؟ ۶۹۵ ـ فشار گاز حاصل در كپسول از چه طريق تأمين مي‌گردد؟ ۶۹۶ ـ كپسول‌هاي پودر و هوا حاوي چه مقدار پودر و هوا است؟ ۶۹۷ ـ آيا در پست‌هاي فشار قوي و نيروگاه‌ها مجاز به استفاده از كپسول آب هستيم؟ ۶۹۸ ـ مواد قابل اشتعال و سريع‌الاشتعال را شرح دهيد. ۶۹۹ ـ در صورتيكه داخل ساختمان را دود گرفته باشد، فرد گرفتار شده چه مي‌كند؟ ۷۰۰ ـ اصول پيشگيري از خطرات آتش‌سوزي هنگام جوشكاري را به طور اختصار شرح دهيد. ۷۰۱ ـ در موقعي كه اتومبيل از قسمت موتور دچار آتش سوزي شد، چه مي‌كنيم‌؟ ۷۰۲ ـ باتوجه به دياگرام زير در صورت خروج خط بين دو پست الف و ب درشرايط عدم امكان برقراري تماس و هماهنگي با مركز كنترل و يا پست مقابل، اولويت عمليات برقدار نمودن و پارالل نمودن خط مذكر را بيان كنيد. پست ب پست الف × ۷۰۳ ـ اقداماتي كه جهت ثبت وقايع پست توسط اپراتور انجام مي‌گيرد را شرح دهيد. ۷۰۴ ـ‌ اپراتور پست‌هاي انتقال، معايب تجهيزات سيستم مخابراتي را به چه مركزي اعلام عيب مي نمايند؟ ۷۰۵ ـ مهمترين مواردي كه بايستي در دفتر گزارش روزانه توسط اپراتور هر شيفت ثبت گردد را نام ببريد. ۷۰۶ ـ وظيفه اپراتور مسئول يا اپراتور يا مسئول عمليات شبكه (در پست‌هاي اسكن) به هنگام مشاهده عيب در تجهيزات را شرح دهيد. ۷۰۷ ـ وظيفه اپراتور مسئول يا اپراتور يا مسئول عمليات شبكه (در پست‌هاي اسكن) هنگام مشاهده عيب ساختماني را شرح دهيد. ۷۰۸ ـ‌ وظيفه اپراتور مسئول يا اپراتور يا مسئول عمليات شبكه (درپست هاي اسكن)براي انجام بازديد ماهانه فني ساختماني و تأسيساتي را توضيح دهيد. ۷۰۹ ـ نحوه تحويل و تحول شيفت در پست هاي انتقال و فوق توزيع را شرح دهيد. ۷۱۰ ـ چگونگي انجام عمليات مانور در پست‌هاي فوق توزيع در خصوص كارهاي تعميراتي را شرح دهيد. ۷۱۱ ـ چگونگي انجام عمليات مانور در پستهاي انتقال نيرو در خصوص كارهاي تعميراتي را شرح دهيد. ۷۱۲ ـ وظيفه اپراتور به هنگام ورود و خروج تجهيزات، لوازم، خودرو سنگين و تردد افراد به پست ها را بيان كنيد. ۷۱۳ ـ در پست‌هاي فوق توزيع در صورت مراجعه اكيپ‌هاي تعميراتي چه اقداماتي براي بي‌برق كردن و خارج كردن تجهيزات از مدار بايد انجام داد؟ توضيح دهيد . ۷۱۴ ـ پرسنل و مسئول پست موظف هستند اپراتور جديد الاستخدام را به هنگام كارآموزي با چه مواردي آشنا نمايند؟ ۷۱۵ ـ چه عاملي باعث ايجاد تغييرات فركانس در شبكه مي شود؟ ۷۱۶ ـ مسئوليت ثابت نگهداشتن ولتاژ ۲۰ كيلوولت در پست‌ها به عهده كيست؟ ۷۱۷ ـ گزارشاتي كه توسط اپراتور به مراكز ديسپاچينگ داده مي شود شامل چه مواردي بايد باشد، نام ببريد. ۷۱۸ ـ در صورت تغييرات فركانس بين۷/۴۹ و ۳/۵۰ هرتز ، هرگونه اصلاح فركانس با توجه به امكانات و شرايط شبكه توسط چه مركزي انجام مي شود؟ ۷۱۹ ـ وظايف دفتر هماهنگي (واحدهماهنگي) چيست؟ ۷۲۰ ـ نحوه عمليات هنگام بي‌برق شدن پست‌هاي۶۳ كيلوولت (داراي باسبار) را بيان كنيد. ۷۲۱ ـ نحوه برقدار كردن پست‌هاي۶۳ كيلوولت (داراي باسبار) را بيان كنيد. ۷۲۲ ـ در صورتي كه يك پست انتقال كاملا ًبي‌برق گردد، مسئول بهره‌برداري پست به‌ترتيب بايد چه اعمالي را انجام دهد؟ ۷۲۳ ـ حوزه جغرافيايي و عملياتي مركز ديسپاچينگ فوق توزيع تهران بزرگ را نام ببريد. ۷۲۴ ـ حوزه جغرافيايي و عملياتي مراكز ديسپاچينگ فوق توزيع نواحي قم و كرج چيست؟ ۷۲۵ ـ آيا اپراتور پست موظف است هميشه در ارتباط با مركز كنترل و ديسپاچينگ‌هاي نواحي باشد؟ ۷۲۶ ـ مسئوليت نظارت بر كنترل ولتاژ ۶۳ كيلوولت در شبكه با كدام واحد است؟ ۷۲۷ ـ مقدار بار مجاز ترانسفورماتور MVA30 بر اساس دستورالعمل ثابت بهره‌برداري پست‌هاي فوق توزيع چه مقدار مي‌باشد؟ ۷۲۸ ـ مقدار بار مجاز ترانسفورماتورهايMVA15 بر اساس دستورالعمل ثابت بهره‌برداري پست‌هاي فوق توزيع چه مقدار مي‌باشد؟ ۷۲۹ ـ حدود وظايف عملياتي اپراتور پست‌هاي فوق توزيع را شرح دهيد. ۷۳۰ ـ چنانچه لازم باشد اطلاعاتي از دفتر گزارش روزانه به واحدي منعكس گردد مي‌بايستي چگونه اقدام نمود؟ ۷۳۱ ـ اپراتور در زماني كه يكي از تجهيزات و يا دستگاه هاي منصوبه صدمه ببيند، چه وظيفه‌اي دارد؟ ۷۳۲ ـ تعويض شيفت اپراتورها در پست چگونه انجام مي‌شود چرا ؟ ۷۳۳ ـ اپراتور چه مواردي را پس از اتمام شيفت خود بايد رعايت كند؟ ۷۳۴ ـ اپراتور براي تحويل گرفتن شيفت قبلي، بايد چه مواردي را رعايت كند؟ ۷۳۵ ـ علل قطعي ها به چنددسته طبقه‌بندي مي شود؟ نام ببريد. ۷۳۶ ـ عوامل قطعي ناشي از عملكرد رله را نام ببريد. ۷۳۷ ـ علل قطع دستي را نام ببريد. ۷۳۸ ـ عمليات قطع و وصل كليد دستگاه‌هاي فشار قوي چگونه بايد انجام شود؟ ۷۳۹ ـ چند مورد از وظايف مسئول پست را نام ببريد؟ ۷۴۰ ـ با در نظر گرفتن پست‌هاي B,A و احتمال وجود بار به صورتT-OFF (مثل ترانسفورماتور سيار)، عمليات لازم جهت خروج T.OFF را شرح دهيد. ۷۴۱ ـ دليل استفاده از سلكتور سوئيچ ولتاژ در دو طرف خط چيست ؟ ۷۴۲ ـ وقتي ايستگاهي به عللي بي‌برق مي شود اولين كار اپراتور چيست ؟ ۷۴۳ ـ براي اطمينان از قطع شدن يك بريكر فشار قوي، چه مواردي را بايد مورد توجه قرار داد؟ ۷۴۴ ـ سكسيونر را در چه شرايطي مي‌توان قطع و وصل نمود؟ ۷۴۵ ـ آيا مي‌توان سكسيونر باي‌پاس (شانتاژ) را درحالت تحت تانسيون قطع و وصل نمود؟ ۷۴۶ ـ آيا مي‌توان ترانسفورماتور را از طرف فشار ضعيف تحت تانسيون قرار داد؟ ۷۴۷ ـ‌ باس كوپلر به چه منظوري در طرح شينه‌هاي اصلي و كمكي به كار مي‌رود؟ ۷۴۸ ـ ‌تعبيه سكسيونر در مسيرنوترال زمين شده ترانسفورماتور به چه منظوري است؟ ۷۴۹ ـ‌ در صورت عملكرد رله بوخهلتس به چه ترتيب بايد عمل كرد؟ ۷۵۰ ـ اگر كليدي بعد از مانور، صداي غيرعادي داشته باشد و يا معيوب به نظر برسد چه بايد كرد؟ ۷۵۱ ـ آيا قطع و وصل مدارهاي فشار قوي بايد ثبت شود؟ ۷۵۲ ـ شرايط انجام سرويس و تعميرات بر روي دستگاه‌هاي فشار قوي چگونه است؟ ۷۵۳ ـ بهترين روش براي بهينه سازي، نگهداري و بهره برداري شبكه چيست؟ ۷۵۴ ـ هدف از اجراي مناسب و دقيق نگهداري و تعميرات در شبكه‌هاي انتقال نيرو چيست؟ ۷۵۵ ـ اهداف نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تجهيزات را نام ببريد.(pm ) 756 ـ نحوه خارج كردن ترانسفورماتورها را از حالت موازي بيان كنيد. ۷۵۷ ـ چه آيتم هايي را در ثبت بار ترانسفورماتور بايد يادداشت نمود؟ ۷۵۸ ـ شرايط پارالل كردن دو خط يا دو ترانسفورماتور قدرت يا دو ژنراتور را شرح دهيد. ۷۵۹ ـ شرايط پارالل با چه وسايلي كنترل مي‌شود ؟ ۷۶۰ ـ نحوه خروج دستي ترانسفورماتور۲۰/۶۳ كيلوولت جهت سرويس و تعميرات در پست‌هاي فوق توزيع نوع فيدرترانس، به ترتيب چگونه است؟ ۷۶۱ ـ نحوه برقداركرن ترانسفورماتور ۲۰/۶۳ كيلوولت پس از پايان كار سرويس و تعميرات در پست هاي فوق توزيع نوع فيدرترانس، به ترتيب چگونه است؟ ۷۶۲ ـ دو ترانسفورماتور يا دو خط برقدار را در حدود چند درصد مي‌توان سنكرون كرد؟ ۷۶۳ ـ در صورتي كه تغذيه داخلي پست قطع و چراغ‌ها خاموش شدند اپراتور چه بايد بكند؟ ۷۶۴ ـ هنگامي كه چراغ Lock-Out روشن شده و كليد روغني هنوز عمل نكرده است، مي‌بايست از فشار دادن دكمه reset خودداري نمود. چرا ؟ ۷۶۵ ـ درصورت بي‌برق شدن شينه ۲۰ كيلوولت وظيفه اپراتور چيست ؟ ۷۶۶ ـ اگر فرضاً پست بي‌برق و خط نيز بي‌برق باشد، پس از برقدارشدن خط ترتيب مانور تا وصل فيدرهاي خروجي را بيان كنيد؟ ۷۶۷ ـ در صورتي كه دو باسبار فشار قوي از دو منبع مختلف تغذيه شوند براي پارالل كردن آن‌ها چه شرايطي بايد وجود داشته باشد؟ ۷۶۸ ـ دو ترانسفورماتور ۲۰/۶۳ كيلو ولت كه از نظر گروه‌برداري مشابه و داراي امپدانس درصد مختلف هستند، در صورتي كه روي يك باسبار با مصرف معلوم پارالل شوند سهم بار كداميك بيشتر است؟ ۷۶۹ ـ بي‌برق شدن خط انتقال از پست به چه طريق صورت مي‌گيرد؟ ۷۷۰ ـ روغن فيدرهاي نوع آ اك شهري، آلمان شرقي و كالريماك، پس از چه تعداد قطعي زير اتصالي بايست تعويض شود؟ ۷۷۱ ـ طرز عمل اپراتورها در مواقع نامتعادلي فازها را شرح دهيد. ۷۷۲ ـ رنج تغييرات ولتاژ عادي ۲۰ كيلوولت پست را نام ببريد. ۷۷۳ ـ رنج تغييرات ولتاژ غيرعادي ۲۰ كيلوولت پست را نام ببريد. ۷۷۴ ـ رنج تغييرات ولتاژ غيرقابل تحمل ۲۰ كيلوولت در پست‌ها را نام ببريد. ۷۷۵ ـ درصورتي كه ولتاژ غيرقابل تحمل باشد اپراتور چه بايد بكند؟ ۷۷۶ ـ كنترل‌هايي كه اپراتور پس از بي‌برق شدن و خاموش ماندن پست بايد انجام دهد چيست؟ ۷۷۷ ـ در صورت وجود بانك‌هاي خازني، پس از برقدارشدن پست چه بايد كرد؟ ۷۷۸ ـ در صورت وجود عيب در سيستم تغذيه جريان مستقيم (DC) چه بايد كرد؟ ۷۷۹ ـ‌ درصورت دريافت آلارم درجه حرارت ترانسفورماتور اپراتور چه كاري بايد انجام دهد؟ ۷۸۰ ـ درصورت آلارم درجه حرارت سيم‌پيچ ها چه كار بايد كرد؟ ۷۸۱ ـ در صورت دريافت كدام آلارم و فرمان قطع، مركز كنترل تا دريافت مجوز بهره‌برداري، مجاز به بهره برداري مجدد از ترانسفورماتور نبوده و بايد آن را از مدار خارج نگهدارند؟ ۷۸۲ ـ درصورتي كه ترانسفورماتوري در اثر رله حرارتي از مدار خارج شد، وظيفه اپراتور و مركز كنترل چيست؟ ۷۸۳ ـ‌ درصورتي كه ترانسفورماتور اصلي بر اثر افزايش درجه حرارت ترانسفورماتور داخلي قطع نمود چه بايد كرد؟ ۷۸۴ ـ درصورتي كه ترانسفورماتور با عملكرد رله اتصال زمين از مدارخارج شود وظيفه اپراتور پس از اطلاع به مركز كنترل چيست ؟ ۷۸۵ ـ فرم بازديد روزانه از تجهيزات به چه منظوري مي‌باشد؟ ۷۸۶ ـ وظيفه اپراتور در صورتي كه روغن نمايC.T. خالي از روغن گردد چيست؟ ۷۸۷ ـ آيا مقامات مسئول در سازمان‌هاي دولتي و نيروهاي انتظامي اجازه ورود به پست‌ها را دارند؟ ۷۸۸ ـ از شماره تجهيز A902R1 چه اطلاعاتي به دست مي‌آيد. ۷۸۹ ـ ازشماره تجهيز P612LA چه اطلاعاتي به دست مي‌آيد. ۷۹۰ ـ از شماره تجهيزS8073 چه اطلاعاتي بدست مي‌آيد. ۷۹۱ـ شماره‌يك‌خط‌۴۰۰كيلوولت‌بين‌دو‌پست‌باحروف‌شناساييN,M چگونه‌بدست‌مي‌آيد؟ ۷۹۲ ـ منظور از علامتYNd11 , Yy0 در روي يك ترانسفورماتور چيست ؟ ۷۹۳ ـ علامت Yy5 بر روي ترانسفورماتور چه معني دارد؟ ۷۹۴ ـ شينه هاي در پست‌هاي ۶۳ كيلوولت چگونه نامگذاري مي‌شوند ؟ ۷۹۵ ـ علائم Ca . G.S, S.S, G.T, T.S , D.S ,L.A ,C.T ,C.V.T. در نقشه‌ها چيست؟ ۷۹۶ ـ كد و رنگ استاندارد ولتاژهاي ۴۰۰ ولت ،۲۰كيلوولت ،۶۳كيلوولت ،۱۳۲كيلوولت ،۲۳۰كيلوولت و ۴۰۰ كيلوولت را بيان نماييد. ۷۹۷ ـ علامت T,N در نشان‌دهنده‌هاي توان اكتيور به چه منظوري مي‌با شد؟ ۷۹۸ ـ درصورتي كه شماره باسبارهاي ۶۳ در يك پست و۲و۴ باشد، شماره ترانسفورماتورها چگونه خواهد بود؟ ۷۹۹ ـ شماره ديژنكتوري ۶۱۱۲ مي‌باشد، اين شماره به چه مفهومي مي‌باشد؟ ۸۰۰ ـ كليد قدرت متصل به ترانسفورماتور T1 با سطح ولتاژ۲۳۰ كيلوولت را با چه كُدي نمايش مي‌دهند؟

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “۸۰۰ سوال برق همراه با جواب  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

پروژه كارشناسي برق کنترل – بررسی روش های تشخیص خوردگی در خطوط لوله نفت و گاز توسط توپک هوشمند

دانلود رایگان پروژه كارشناسي برق کنترل - بررسی روش های تشخیص خوردگی در خطوط لوله نفت و گاز توسط توپک هوشمند ، این محصول ارزشمند " پروژه كارشناسي برق کنترل - بررسی روش های تشخیص خوردگی در خطوط لوله نفت و گاز توسط توپک هوشمند "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *